Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Manfaat & Perlindungan Kebebasan & Fleksibiliti Manfaat & Diskaun
Manfaat & Perlindungan
Kebebasan & Fleksibiliti
Manfaat & Diskaun

Kelayakan

Umur kemasukan: Berdasarkan umur anda pada hari jadi terakhir

Had umur kemasukan

Tempoh Kontrak 30 tahun Sehingga umur 70 tahun Sehingga umur 80 tahun Sehingga umur 99 tahun
Umur kemasukan minimum 18 tahun 30 hari 30 hari 30 hari
Umur kemasukan maksimum 40 tahun 50 tahun 60 tahun 70 tahun*

*Umur kemasukan maksimum untuk perlindungan TPD ialah 69 tahun.

 

Tempoh kontrak:

 

Pelan ini menyediakan 4 tempoh kontrak untuk pilihan anda:

 

  • Sehingga umur 70 tahun
  • Sehingga umur 80 tahun
  • Sehingga umur 99 tahun
  • Tamat kontrak selama 30 tahun

Diskaun Pada Tabarru’ Asas

Jumlah yang dilindungi (RM) Diskaun pada tabarru’ asas
Kurang daripada atau bersamaan RM 499,999 0%
RM 500,000 - RM 999,999 10%
RM 1,000,000 - RM 2,499,999 15%
RM 2,500,000 dan ke atas 20%

Catatan

1 Sebarang manfaat yang akan dibayar akan tertakluk kepada penolakan keberhutangan (jika ada).

 

2 Perlindungan TPD akan tamat pada ulang tahun bulanan kontrak sejurus selepas orang yang dilindungi mencapai umur 70 tahun dan tertakluk kepada had agregat maksimum sebanyak RM8,000,000 setiap orang.

 

3 Sebarang peningkatan dalam jumlah yang dilindungi disebabkan oleh pendorong perlindungan adalah tidak berhak untuk menikmati diskaun ini.

 

Nota Penting

Produk ini diuruskan oleh Sun Life Malaysia Takaful Berhad, [No. Pendaftaran 200501012215 (689263-M)]("Sun Life Malaysia"), Operator Takaful yang berdaftar dengan Bank Negara Malaysia di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013.

Sun Life Malaysia adalah ahli Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Sebagai ahli PIDM, sesetengah manfaat yang dilindungi di bawah sijil-sijil takaful yang ditawarkan oleh Sun Life Malaysia adalah dilindungi oleh PIDM untuk kehilangan sebahagian atau keseluruhan manfaat-manfaat takaful tersebut, sekiranya berlaku kegagalan ahli Operator Takaful. Untuk maklumat lanjut berkenaan had perlindungan dan skop perlindungan, sila layari web PIDM (https://www.pidm.gov.my) atau hubungi talian bebas tol PIDM di 1-800-88-1266.

Penafian:

Penerangan ciri-ciri dan manfaat-manfaat produk takaful di dalam ini bukanlah satu kontrak takaful dan hanyalah ringkasan produk takaful bagi tujuan rujukan yang mudah dan cepat. Terma-terma dan syarat-syarat lengkap untuk produk takaful ini terdapat dalam Kontrak Dokumen Sun Life Malaysia Takaful Berhad [No. Pendaftaran 200501012215 (689263-M)], Operator Takaful.

CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank") tidak menanggung tanggungjawab, kewajipan atau liabiliti produk insurans ini dan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh Operator Takaful.

Pihak bank hanya berfungsi sebagai pengedar untuk produk takaful ini.

Produk takaful ini dimiliki oleh Sun Life Malaysia dan bukan produk kepunyaan Bank. Oleh itu, produk takaful ini adalah tidak dijamin oleh Bank, subsidiarinya dan/atau ahli gabungannya dan Operator Takaful perlu menanggung sepenuhya tanggungjawab, kewajipan dan liabiliti takaful untuk produk takaful ini.

 

Tertakluk pada Terma dan Syarat.