Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Perkhidmatan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Akta Perlindungan Data Peribadi (APDP)

 

Notis Privasi (Untuk Pelanggan)

 

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda dengan mematuhi undang-undang Malaysia

 

Oleh itu, Notis Privasi ini direka untuk menerangkan dan menghuraikan beberapa dasar dan prinsip kami yang berkaitan dengan privasi maklumat peribadi anda, kesemuanya yang telah kami pakai sebagai tanda komitmen kami untuk menghormati, menyelenggara dan melindungi privasi maklumat peribadi anda.

 

Kumpulan CIMB hanya akan mengumpul, merekodkan, memegang, menggunakan, mendedahkan dan menyimpan (iaitu “proses”) menggunakan maklumat peribadi anda mengikut undang-undang tersebut (termasuk Akta Perlindungan Data Peribadi 2010), Notis Privasi ini dan terma privasi dalam perjanjian anda dengan mana-mana entiti Kumpulan CIMB yang anda mungkin telah berurusan dengan.

 

Notis Privasi ini menerangkan:

 

 • Jenis maklumat peribadi yang kami kumpulkan dan cara kami mengumpulnya
 
 • Bagaimana kami menggunakan maklumat peribadi anda
 
 • Pihak-pihak yang kami mendedahkan maklumat peribadi anda kepada
 
 • Pilihan yang kami tawarkan, termasuk cara untuk mengakses dan mengemas kini maklumat peribadi anda
   

Privasi anda penting kepada kami, jadi sila luangkan masa untuk mengetahui amalan kami dan jika anda memerlukan maklumat lanjut, sila hubungi wakil Pusat Panggilan kami di +603 6204 7788.

 

Untuk tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

 

 • “Kumpulan CIMB” merujuk kepada CIMB Group Holdings Berhad dan semua syarikat yang berkaitan, seperti yang ditakrifkan dalam seksyen 7 Akta Syarikat 2016 dan syarikat-syarikat yang dikawal bersama, yang menyediakan perkhidmatan kewangan dan lain-lain yang dikawal selia, tidak termasuk syarikat, cawangan, pejabat dan lain-lain bentuk kehadiran yang beroperasi di luar Malaysia melainkan dan setakat dinyatakan sebaliknya.
 
 • “Maklumat peribadi” merujuk kepada sebarang maklumat yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung kepada anda dan/atau transaksi anda dengan kami. Maklumat ini termasuk nama, alamat, pekerjaan, butiran hubungan, butiran akaun anda, jenis produk dan/atau perkhidmatan yang dilanggan dan apa-apa maklumat lain yang diperlukan mengenai diri anda dan transaksi anda dengan kami. Untuk mengelakkan keraguan, sila ambil perhatian bahawa Notis Privasi ini hanya terpakai jika anda seorang individu.

Apakah Jenis Maklumat Peribadi yang Kami Kumpulkan Dan Cara Kami Mengumpulnya

 

Untuk membolehkan kami menangani pertanyaan anda, membuka dan mengendalikan akaun/kemudahan untuk anda dan/atau secara amnya menyediakan produk dan perkhidmatan kami kepada anda, kami mungkin perlu dan/atau mungkin dikehendaki memproses maklumat peribadi dan maklumat kewangan tentang anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 

 • maklumat peribadi termasuk imej anda untuk mewujudkan identiti dan latar belakang anda;
 
 • maklumat peribadi untuk menubuhkan kedudukan kewangan anda, kepercayaan kredit dan/atau kesesuaian bagi mana-mana produk/perkhidmatan kami yang dipohon (jika diperlukan); dan/atau

 

 • maklumat peribadi yang anda berikan apabila anda memohon mana-mana produk dan perkhidmatan kami

 

Kami boleh mendapatkan maklumat ini daripada diri anda dan daripada pelbagai sumber, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 

 • melalui hubungan anda dengan kami, contohnya maklumat yang diberikan oleh anda dalam borang permohonan, apabila menggunakan produk atau perkhidmatan kami, apabila mengambil bahagian dalam tinjauan pelanggan, pertandingan dan promosi, dan semasa ulasan kewangan;
 
 • melalui komunikasi lisan dan bertulis anda dengan kami dan/atau ejen berkuasa kami;
 
 • daripada analisis cara anda menggunakan dan mengurus akaun/kemudahan anda dengan kami, daripada transaksi yang anda buat dan dari pembayaran yang di buat ke/dari akaun/kemudahan anda;
 
 • daripada pihak ketiga yang berkaitan dengan anda, seperti majikan, pemegang akaun bersama, pembekal keselamatan, penjamin dan penanggung hutang, tertakluk kepada persetujuan anda terlebih dahulu; dan/atau

 

 • dari sumber-sumber lain yang berkenaan yang anda telah memberikan persetujuan anda untuk mendedahkan maklumat yang berkaitan dengan anda dan/atau jika tidak sebaliknya terhad.

 

 • dari rakaman Televisyen Litar Tertutup (CCTV) yang dipasang di premis kami;
 
 • daripada Jabatan Insolvensi Malaysia, pihak berkuasa kerajaan dan/atau agensi penguatkuasa undang-undang yang berkaitan untuk memastikan antara lain kedudukan kewangan semasa dan masa lalu;
 
 • daripada apa-apa maklumat yang dibekalkan dan/atau di kumpul apabila anda melawat laman web kami termasuk peranti mudah alih anda atau alamat IP komputer anda atau daripada apa-apa maklumat yang dikumpulkan melalui kuki dalam sesetengah laman web kami. Kami menggunakan kuki untuk beberapa tujuan, termasuk untuk menyimpan keutamaan anda untuk jenis maklumat atau produk tertentu, analisis selanjutnya untuk tujuan menyediakan produk dan perkhidmatan kepada anda, untuk meningkatkan produk kami dan/atau memperibadikan perkhidmatan kami kepada anda. Anda boleh melaraskan tetapan pada pelayar dan/atau peranti mudah alih anda supaya anda akan dimaklumkan apabila anda menerima kuki atau alat penjejakan yang serupa. Sila rujuk dokumentasi pelayar anda untuk memeriksa sama ada alat penjejakan telah didayakan pada komputer dan/atau peranti mudah alih anda atau meminta untuk tidak menerima kuki atau melumpuhkan kuki jika anda tidak mahu maklumat dikumpulkan melalui penggunaan kuki.

Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Peribadi Anda

 

Selain daripada yang dinyatakan di atas, kami boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk satu atau lebih daripada tujuan berikut:

 

 • untuk menilai permohonan /permintaan anda untuk produk dan perkhidmatan kami;
 
 • untuk mengesahkan kedudukan kewangan anda melalui rujukan kredit/siasatan pelaporan;
 
 • untuk mengurus dan menyelenggara akaun dan kemudahan anda dengan kami;
 
 • untuk menguruskan perniagaan kami dan hubungan anda dengan kami dengan lebih baik;
 
 • untuk lebih memahami keperluan pelaburan semasa dan masa depan anda dan keadaan kewangan anda;
 
 • untuk memberi anda maklumat mengenai produk kami dan/atau pihak ketiga, perkhidmatan, tawaran dan/atau peraduan yang mungkin menarik minat anda dan dalam hal ini, untuk menghubungi anda melalui SMS, telefon atau peranti mudah alih, e-mel, faks, surat, laman web atau pelayar, media sosial dan/atau mana-mana saluran komunikasi lain yang sesuai;

 

 • untuk meningkatkan produk dan perkhidmatan kami dan untuk membangunkan produk dan perkhidmatan baru;
 
 • untuk memberitahu anda tentang faedah dan perubahan kepada ciri-ciri produk dan perkhidmatan;
 
 • untuk mentadbir tawaran, pertandingan dan promosi;
 
 • untuk menjawab pertanyaan dan aduan anda dan untuk menyelesaikan pertikaian secara umum;
 
 • untuk mengemaskini, menyatukan dan meningkatkan ketepatan rekod kami;
 
 • untuk menghasilkan data, laporan dan statistik yang telah dianonimkan atau diagregatkan dengan cara yang tidak mengenal pasti anda sebagai individu;
 
 • untuk menjalankan penyelidikan untuk tujuan analisis termasuk tetapi tidak terhad kepada perlombongan data dan analisis transaksi anda dengan kami
 
 • untuk memenuhi syarat pendedahan mana-mana undang-undang yang mengikat Kumpulan CIMB;
 
 • untuk tujuan audit, pematuhan dan pengurusan risiko;
 
 • untuk menilai risiko kewangan dan insurans;
 
 • untuk memindahkan atau memperuntukkan hak, kepentingan dan kewajipan kami di bawah mana-mana perjanjian anda dengan kami;
 
 • untuk melindungi atau menguatkuasakan hak kami untuk mendapatkan sebarang hutang yang terhutang kepada kami;
 
 • untuk menjalankan pemeriksaan pencegahan pengubahan wang haram untuk pengesanan, pencegahan dan pendakwaan jenayah; untuk mematuhi mana-mana syarat saksi; dan/atau
 
 • untuk menguatkuasakan dan/atau mempertahankan mana-mana hak kami; dan/atau
 
 • untuk sebarang tujuan lain yang dikehendaki atau dibenarkan oleh mana-mana undang-undang, peraturan, garis panduan dan/atau pihak berkuasa kawal selia yang berkaitan.

 

Sila yakin bahawa kami akan meminta persetujuan anda sebelum menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan selain daripada yang dinyatakan dalam Notis Privasi ini dan dalam terma privasi dalam perjanjian anda dengan mana-mana entiti Kumpulan CIMB.

Pendedahan Maklumat Peribadi Anda

 

Sebagai sebahagian daripada menyediakan anda dengan produk dan perkhidmatan kami dan pengurusan dan/atau operasinya, kami mungkin dikehendaki atau perlu mendedahkan maklumat tentang anda dan/atau akaun dan/atau kemudahan anda bersama kami (serta dengan entiti lain dalam Kumpulan CIMB sama ada di dalam atau di luar Malaysia) kepada pihak-pihak ketiga berikut:

 

 • syarikat dan/atau organisasi yang bertindak sebagai ejen, sekutu, penyedia perkhidmatan, rakan kongsi perniagaan, penasihat profesional, bank lain dan/atau institusi kewangan, di dalam atau di luar Malaysia, jika perlu;
 
 • syarikat dan/atau organisasi yang membantu kami dalam memproses dan/atau sebaliknya memenuhi transaksi yang anda minta;
 
 • syarikat dan/atau organisasi yang membantu kami dalam menyediakan perkhidmatan tambah nilai yang anda minta;
 
 • syarikat dan/atau organisasi yang menyediakan perkhidmatan kepada kami dalam menyampaikan produk dan perkhidmatan kami kepada anda;
 
 • penasihat anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada akauntan, juruaudit, peguam, penasihat kewangan atau penasihat profesional lain) yang diberi kuasa oleh anda;

 

 • mana-mana pihak lain yang anda telah memaklumkan kepada kami sebagai mempunyai kuasa untuk memberi arahan atau menggunakan akaun/kemudahan atau produk atau perkhidmatan bagi pihak anda;

 

 • mana-mana pihak ketiga akibat penyusunan semula kemudahan yang diberikan kepada anda atau penjualan hutang, atau pemerolehan atau penjualan mana-mana syarikat oleh Kumpulan CIMB, dengan syarat bahawa mana-mana penerima menggunakan maklumat anda untuk tujuan yang sama ia pada asalnya dibekalkan kepada kami dan/atau digunakan oleh kami;
 
 • mana-mana penjamin atau pemberi jaminan untuk kemudahan yang diberikan oleh kami kepada anda;
 
 • mana-mana pihak yang berhasrat untuk menyelesaikan apa-apa wang terhutang di bawah kemudahan yang disediakan oleh kami kepada anda;
 
 • mana-mana agensi penarafan, penanggung insurans atau broker insurans atau penyedia perlindungan kredit secara langsung atau tidak langsung;
 
 • mana-mana institusi kewangan, pedagang, VISA International Services Association, MasterCard International Incorporated dan persatuan kad lain yang berhubungan dengan mana-mana kad kredit dan/atau kad debit yang dikeluarkan kepada anda oleh kami; dan/atau
 
 • mana-mana pihak yang berkaitan dengan penguatkuasaan atau pemeliharaan mana-mana hak kami di bawah perjanjian anda dengan kami,

 

tertakluk pada setiap masa kepada mana-mana undang-undang (termasuk peraturan, garis panduan dan/atau kewajipan) berkaitan dengan Kumpulan CIMB (sama ada di dalam atau di luar Malaysia). Pihak ketiga yang disebutkan di atas mungkin berada di luar Malaysia.

 

Selain itu, entiti individu dalam Kumpulan CIMB, peniaga dan rakan kongsi strategik kami boleh menghubungi anda mengenai produk, perkhidmatan dan tawaran, yang kami percaya mungkin menarik minat anda atau memberi manfaat kewangan kepada anda. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa kami hanya akan mendedahkan maklumat peribadi anda (yang tidak termasuk maklumat yang berhubungan dengan hal ehwal atau akaun anda) kepada pedagang dan rakan kongsi strategik di mana persetujuan nyata anda telah diperolehi terlebih dahulu dan tertakluk pada setiap masa kepada mana-mana undang-undang (termasuk peraturan-peraturan, garis panduan dan/atau kewajipan) berkaitan dengan Kumpulan CIMB (sama ada di dalam atau di luar Malaysia).

 

Anda boleh memberitahu kami pada bila-bila masa jika anda tidak mahu menerima komunikasi pemasaran daripada kami, daripada mana-mana entiti dalam Kumpulan CIMB dan/atau dari pedagang dan rakan kongsi strategik kami dengan memberitahu kami di alamat/nombor telefon/alamat e-mel yang dinyatakan di hujung Notis Privasi ini. Arahan bertulis terkini anda kepada kami akan diguna pakai. Dalam keadaan tertentu di mana komunikasi pemasaran dari kami dihantar melalui "browser push" ke peranti mudah alih anda, anda perlu mengikuti langkah-langkah tertentu untuk menghentikan penerimaan komunikasi pemasaran daripada kami. Sila ambil perhatian bahawa komunikasi tertentu seperti penyata akaun dan laman web kami mengandungi maklumat standard mengenai produk dan perkhidmatan kami yang lain yang tidak boleh dikeluarkan tanpa menjejaskan penghantaran/penyediaan perkhidmatan dan/atau produk kami, operasi akaun dan/atau kemudahan anda dengan kami, dan/atau kos tambahan kepada anda.

 

Jika tidak, kami akan menganggap maklumat peribadi anda sebagai peribadi dan sulit dan tidak akan mendedahkan maklumat anda kepada sesiapa di luar Kumpulan CIMB kecuali:

 

 • di mana anda telah memberi kebenaran;
 
 • di mana kami dikehendaki atau dibenarkan berbuat demikian oleh undang-undang;
 
 • apabila dikehendaki atau diberi kuasa oleh mana-mana perintah mahkamah, tribunal atau pihak berkuasa, sama ada kerajaan atau separa-kerajaan yang mempunyai bidang kuasa ke atas Kumpulan CIMB;
 
 • di mana kami boleh memindahkan hak dan kewajipan menurut perjanjian kami dengan anda; dan/atau
 
 • di mana kami dikehendaki memenuhi kewajipan kami kepada mana-mana pihak berkuasa kawal selia yang berkaitan (sama ada di dalam atau di luar Malaysia).

Keselamatan Maklumat Peribadi Anda

 

Maklumat adalah aset kami dan oleh itu Kumpulan CIMB meletakkan kepentingan yang besar dalam memastikan keselamatan maklumat peribadi anda. Kami sentiasa mengkaji semula dan melaksanakan langkah-langkah keselamatan teknikal dan organisasi terkini semasa memproses maklumat peribadi anda.

 

Kakitangan Kumpulan CIMB telah dilatih untuk mengendalikan maklumat peribadi dengan selamat dan dengan penuh hormat, dan sekiranya gagal berbuat demikian, mereka mungkin tertakluk kepada tindakan disiplin.

Pengekalan Maklumat Peribadi Anda

 

Kumpulan CIMB akan mengekalkan maklumat peribadi anda selaras dengan Notis Privasi ini dan/atau terma dan syarat perjanjian anda dengan entiti Kumpulan CIMB bagi tempoh hubungan anda dengan kami, bagi tempoh yang mungkin diperlukan untuk melindungi kepentingan Kumpulan CIMB dan/atau pelanggannya sebagaimana yang dianggap perlu, di mana sebaliknya dikehendaki oleh undang-undang dan/atau di mana dikehendaki oleh dasar berkaitan Kumpulan CIMB.

Bagaimana Jika Maklumat Peribadi Disediakan oleh Anda Tidak Lengkap?

 

Jika dinyatakan (contohnya dalam borang permohonan atau borang pembukaan akaun), adalah wajib untuk memberikan maklumat peribadi anda kepada kami untuk membolehkan kami memproses permohonan anda untuk produk atau perkhidmatan kami. Sekiranya anda menolak untuk memberikan maklumat peribadi yang wajib tersebut, kami mungkin tidak dapat memproses permohonan/permintaan anda atau menyediakan produk atau perkhidmatan kami kepada anda.

Hak Anda Untuk Mengakses Dan Membetulkan Maklumat Peribadi Anda

 

Kami boleh membantu anda untuk mengakses dan membetulkan maklumat peribadi anda yang dipegang oleh kami.

 

Jika anda ingin mengakses maklumat peribadi anda dalam milik Kumpulan CIMB, atau di mana anda berpendapat bahawa maklumat peribadi tersebut yang dipegang oleh kami adalah tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau bukan terkini, anda boleh membuat permohonan kepada kami melalui Borang Permohonan Akses Data (Data Access Request Form) atau Borang Permohonan Pembetulan Data (Data Correction Request Form) kami. Borang-borang ini boleh didapati di cawangan-cawangan kami.

Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk mematuhi permintaan anda untuk mengakses atau membetulkan maklumat peribadi anda dalam tempoh 21 hari selepas menerima Borang Permohonan Akses Data/Borang Permohonan Pembetulan Data yang telah lengkap dan yuran pemprosesan yang berkaitan (jika ada).

 

Sila ambil perhatian bahawa Kumpulan CIMB mungkin perlu menahan akses kepada maklumat peribadi anda dalam keadaan tertentu, contohnya apabila kami tidak dapat mengesahkan identiti anda atau di mana maklumat yang diminta adalah bersifat komersial yang sulit atau sekiranya kami menerima permintaan berulang untuk maklumat yang sama. Namun demikian, kami akan memberitahu anda tentang sebab-sebab kami tidak dapat memenuhi permintaan anda.

 

Sila ambil perhatian bahawa Kumpulan CIMB boleh menggunakan budi bicaranya dalam membenarkan pembetulan yang diminta dan/atau mungkin memerlukan bukti dokumentari lanjut mengenai maklumat baru untuk mengelakkan penipuan dan ketidaktepatan.

 

Anda juga boleh membantu kami untuk memastikan maklumat peribadi anda (seperti alamat semasa anda) adalah terkini, kerana ia akan membolehkan kami untuk melayani anda dengan lebih baik.

Melaksanakan Pilihan Atas Pendedahan, Pengekalan Dan Penggunaan Maklumat Peribadi Anda

Tertakluk sentiasa kepada hak dan kewajipan kontraktual kami di bawah undang-undang dan peraturan yang berkaitan, anda boleh menggunakan pilihan anda berkenaan dengan pendedahan, pengekalan dan penggunaan maklumat peribadi anda. Sekiranya anda ingin berbuat demikian, sila hubungi kami di alamat/nombor telefon/alamat e-mel yang diberikan di hujung Notis Privasi ini.

Semakan Kepada Notis Privasi

 

Notis Privasi ini boleh disemak semula dari semasa ke semasa. Notis sebarang semakan semula tersebut akan diberikan di laman web CIMB dan/atau melalui cara komunikasi lain yang dianggap sesuai oleh Kumpulan CIMB.

Menghubungi Kumpulan CIMB Mengenai Privasi Anda Dan Cara Kami Mengendalikan Maklumat Peribadi Anda

 

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan berhubung dengan Notis Privasi ini atau cara kami mengendalikan maklumat peribadi anda, sila hubungi Ketua Unit Resolusi Pelanggan kami seperti berikut:

Telefon +603 6204 7788
E-mel cru@cimb.com
Alamat

Customer Resolution Unit

CIMB Bank Berhad

PO Box 10338 

GPO Kuala Lumpur

50710 Wilayah Persekutuan

Notis Privasi (Untuk Pelanggan)

 

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia.

 

Oleh itu, Notis Privasi ini dirumus untuk menerangkan dan menjelaskan sebahagian daripada dasar dan prinsip kami tentang privasi maklumat peribadi anda, yang semuanya diguna pakai oleh kami sebagai tanda komitmen kami untuk menghormati, mengekalkan, dan melindungi privasi maklumat peribadi anda.

 

Kumpulan CIMB hanya akan mengumpul, merekodkan, memegang, menggunakan, mendedahkan dan menyimpan (iaitu "memproses") maklumat peribadi anda mengikut undang-undang berkenaan (termasuk Akta Perlindungan Data Peribadi 2010), Notis Privasi ini dan terma privasi dalam mana-mana perjanjian yang anda mungkin telah memasuki dengan mana-mana entiti Kumpulan CIMB.

Notis Privasi ini menerangkan:

 

 • Jenis maklumat peribadi yang kami kumpulkan serta cara kami mengumpul maklumat peribadi tersebut
 
 • Bagaimana kami menggunakan maklumat peribadi anda
 
 • Pihak-pihak yang kami mendedahkan maklumat peribadi anda
 
 • Pilihan yang kami tawarkan, termasuk cara mengakses dan mengemaskinikan maklumat peribadi anda

 

Privasi anda adalah penting kepada kami, jadi sila meluangkan masa untuk mengetahui amalan kami dan jika anda memerlukan maklumat lanjut, sila hubungi Pegawai Khidmat Pelanggan kami di +603 6204 7788

 

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

 

 • "Kumpulan CIMB" merujuk kepada CIMB Group Holdings Berhad dan syarikat-syarikat berkaitan, sebagaimana yang ditakrifkan dalam seksyen 7 Akta Syarikat 2016 dan syarikat-syarikat dikawal bersama, yang menyediakan perkhidmatan kewangan serta perkhidmatan lain yang dikawal selia dan tidak termasuk syarikat, cawangan, pejabat dan lain-lain bentuk kehadiran yang beroperasi di luar Malaysia melainkan jika dan setakat yang dinyatakan sebaliknya .
 
 • "Maklumat Peribadi" merujuk kepada apa-apa maklumat yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan anda dan/atau transaksi anda dengan kami. Maklumat ini merangkumi nama anda, alamat, pekerjaan, maklumat untuk menghubungi anda, butiran akaun, jenis produk dan/atau perkhidmatan yang dilanggan dan apa-apa maklumat lain yang perlu mengenai diri anda dan transaksi anda dengan kami. Untuk mengelakkan keraguan, sila ambil perhatian bahawa Notis Privasi ini hanya berkenaan jika anda seorang individu.

Jenis Maklumat Peribadi Yang Kami Kumpulkan Serta Cara Kami Mengumpul Maklumat Peribadi Tersebut:

 

Untuk membolehkan kami mengendali pertanyaan anda, membuka dan mengoperasi akaun/fasilitiuntuk anda dan/atau untuk secara amnya memberikan anda produk dan perkhidmatan kami, kami mungkin perlu dan/atau mungkin diperlukan untuk mengumpul, merekod, memegang, menggunakan, mendedahkan dan menyimpan (iaitu "memproses") maklumat peribadi dan maklumat kewangan anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

a. maklumat peribadi untuk mengesahkan identiti dan latar belakang anda;
b. maklumat peribadi untuk mengesahkan kedudukan kewangan, kepercayaan kredit anda dan/atau kesesuaian untuk mana-mana produk/perkhidmatan yang dipohon; dan/atau
c. maklumat peribadi yang anda berikan apabila anda memohonmana-mana produk dan perkhidmatan kami.

Kami mungkin mendapatkan maklumat ini daripada anda dan daripada pelbagai sumber, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

a. melalui hubungan anda dengan kami, contohnya maklumat yang diberikan oleh andadalam borang permohonan, apabila menggunakan produk atau perkhidmatan kami, apabila mengambil bahagian dalam kaji selidik pelanggan, pertandingan dan promosi, dan semasa ulasan kewangan;
b. melalui komunikasi lisan dan bertulis anda dengan kami dan/atau ejen kami yang diberi kuasa;
c. dari analisis cara anda menggunakan dan mengurus akaun/fasiliti andadengan kami, dari transaksi yang anda buat dan dari bayaran yang dibuat kepada/daripada akaun/fasiliti anda;
d. daripada pihak ketiga berkaitan dengan anda, seperti majikan, pemegang akaun bersama, pemberi sekuriti/jaminan, penjamin dan indemnitor, tertakluk kepada persetujuan anda;dan/atau
e. daripada apa jua sumber lain  dari mana anda telah memberikan persetujuan anda untuk mendedahkan maklumat berkaitan dengan anda dan/atau di mana ia sebaliknya tidak dihadkan.
f. daripada rakaman televisyen litar tertutup (CCTV) yang dipasang di premis kami;
g. daripada Jabatan Insolvensi Malaysia, pihak berkuasa kerajaan lain yang berkenaan dan/atau agensi penguatkuasaan undang-undang untuk memastikan antara lainnya kedudukan kewangan anda pada masa ini dan di masa lalu;
h. daripada sebarang maklumat yang diberikan dan/atau dikumpul apabila anda melawat laman web kami termasuk peranti mudah alih atau alamat IP komputer anda daripada sebarang maklumat yang dikumpul melalui ' cookies' di sesetengah laman web kami. Kami menggunakan 'cookies' untuk beberapa tujuan, termasuk menyimpan pilihan anda terhadap sesetengah jenis maklumat atau produk tertentu, analisis lanjut bagi tujuan menyediakan produk dan perkhidmatan kepada anda, untuk mempertingkatkan produk dan/atau menyesuaikan perkhidmatan kami khusus buat anda. Anda boleh menyelaraskan seting pada pelayar dan / atau peranti mudah alih anda supaya anda diberitahu apabila anda menerima 'cookie' atau alat pengesanan lain yang serupa. Sila rujuk kepada dokumen pelayar anda untuk memastikan sama ada alat pengesanan telah dipasang di komputer dan / atau peranti mudah alih anda atau untuk meminta untuk tidak menerima 'cookie' atau melumpuhkan 'cookie' jika anda tidak mahu maklumat anda dikumpul melalui penggunaan 'cookie'.

Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Peribadi Anda

 

Selain daripada yang dinyatakan di atas, kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk satu atau lebih tujuan berikut:

a. untuk menilai permohonan/permintaan anda untuk produk dan perkhidmatan kami; 
b. untuk mengesahkan kedudukan kewangan anda melalui pemeriksaan rujukan/laporan kredit;
c. untuk mengurus dan mengekalkan akaun dan fasilitianda dengan kami;
d. untuk menguruskan perniagaan kami dan hubungan anda dengan kami dengan lebih baik;
e. untuk lebih memahami keperluan pelaburan anda yang semasa dan akan datang dan keadaan kewangan anda dengan lebih baik;
f. untuk memberikan maklumat tentang produk, perkhidmatan, tawaran, dan/atau pertandingan kami dan/atau pihak ketiga yang mungkin menarik minat anda dan dalam hal ini, untuk menghubungi anda melalui SMS, telefon atau peranti mudah alih, e-mel, faks, surat, laman web atau pelayar imbas, media sosial dan/atau saluran komunikasi lain yang sesuai;
g. untuk memperbaiki produk dan perkhidmatan kami dan untuk membangunkan produk danperkhidmatan yang baru;
h. untuk memberi notifikasi kepada anda mengenai manfaat dan perubahan kepada ciri-ciri produk dan perkhidmatan;
i. untuk mentadbir tawaran, pertandingan dan promosi;
j. untuk membalas pertanyaan dan aduan anda dan secara amnya menyelesaikan  pertikaian;
k. untuk mengemas kini, menyatukan dan memperbaiki ketepatan rekod kami;
l. untuk menghasilkan data, laporan dan statistik yang telah dikumpulkan tanpa maklumat peribadi atau dengan secara agregat tanpa mengenal pasti anda sebagai seorang individu;
m. untuk menjalankan penyelidikan untuk tujuan analisis termasuk tetapi tidak terhad kepada perlombongan data dan analisis transaksi anda dengan kami;
n. untuk memenuhi keperluan pendedahan seperti yang dikehendaki oleh apa jua undang-undang yang mengikat KumpulanCIMB;
o. untuk tujuan audit, pematuhan dan pengurusan risiko;
p. untuk menilai risiko-risiko kewangan dan insurans;
q. untuk memindahkan atau memberikan hak, kepentingan dan kewajipan kami di bawah mana-mana perjanjian anda dengan kami;
r. untuk melindungi atau menguatkuasakan hak kami untuk mendapatkan kembali apa jua yang terhutang kepada kami;
s. untuk menjalankan pemeriksaan pencegahan pengubahan wang haram;untuk pengesanan, pencegahan dan pendakwaan jenayah; untuk mematuhi mana-mana syarat saksi; dan/atau
t. untuk menguatkuasakan dan/atau mempertahankan hak kami; dan/atau
u. bagi apa-apa tujuan lain yang dikehendaki atau dibenarkan oleh mana-mana undang-undang, peraturan, garis panduan dan/atau pihak berkuasa yang berkenaan.

Sila yakin bahawa kami akan meminta kebenaran anda sebelum menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan selain daripada yang dinyatakan di dalam Notis Privasi ini dan dalam terma privasi mana-mana perjanjian anda dengan mana-mana entiti Kumpulan CIMB.

Pendedahan Maklumat Peribadi Anda

 

Sebagai sebahagian daripada menyediakan anda dengan produk dan perkhidmatan kami dan pengurusan dan/atau operasinya, kami mungkin dikehendaki atau perlu mendedahkan maklumat mengenai anda dan/atau akaun dan/atau fasiliti anda dengan kami (serta dengan entiti-entiti lain di dalam Kumpulan CIMB sama ada di dalam atau di luar Malaysia) kepada pihak-pihak ketiga berikut:

a. syarikat dan/atau organisasi yang bertindak sebagai agen, ahli gabungan, penyedia perkhidmatan, rakan niaga, penasihat professional, bank atau institusi kewangan lain, sama ada di dalam atau di luar Malaysia apabila perlu; 
b. syarikat dan/atau organisasi yang membantu kami dalam memproses dan/atau sebaliknya memenuhi transaksi yang anda minta;
c. syarikat dan/atau organisasi yang membantu kami dalam menyediakan perkhidmatan tambah nilai yang anda minta;
d. syarikat dan/atau organisasi yang menyediakan perkhidmatan kepada kami untuk memaklumkan tentang produk dan perkhidmatan kami kepada anda;
e. penasihat anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada akauntan, juruaudit, peguam,penasihat kewangan atau penasihat profesional yang lain) di mana kebenaran diberikan oleh anda;
f. mana-mana pihak lain yang anda telah memaklumkan kepada kami sebagai mempunyai kuasa untuk memberi arahan atau menggunakan akaun/fasiliti atau produk atau perkhidmatan bagi pihak anda;
g. mana-mana pihak ketiga akibat penyusunan semula fasiliti yang diberikan kepada anda atau penjualan hutang, atau pemerolehan atau penjualan mana-mana syarikat oleh Kumpulan CIMB, dengan syarat bahawa mana-mana penerima menggunakan maklumat anda untuk tujuan yang sama ia pada asalnya dibekalkan kepada kami dan/atau digunakan oleh kami;
h. mana-mana penjamin atau pemberi sekuriti/jaminan untuk fasiliti yang disediakan oleh kami kepada anda;
i. mana-mana pihak yang berhasrat untuk menyelesaikan apa-apa wang terhutang di bawah fasiliti yang disediakan oleh kami kepada anda;
j. mana-mana agensi penarafan, penanggung insurans atau broker insurans atau pembekal langsung atau tidak langsung perlindungan kredit;
k. mana-mana institusi kewangan, pedagang, Persatuan Perkhidmatan Antarabangsa VISA, Perbadanan Antarabangsa MasterCard dan persatuan kad lain yang berhubungan dengan mana-mana kad kredit dan/atau kad debit yang dikeluarkan kepada anda oleh kami; dan/atau
l. mana-mana pihak yang berkaitan dengan penguatkuasaan atau pemeliharaan mana-mana hak kami di bawah perjanjian anda dengan kami,

tertakluk pada setiap masa kepada undang-undang (termasuk peraturan, garis panduan dan/atau kewajipan) berkaitan dengan Kumpulan CIMB (sama ada di dalam atau di luar Malaysia). Pihak-pihak ketiga yang disebutkan di atas boleh dalam keadaan tertentu terletak di luar Malaysia.

 

Selain itu, setiap entiti di dalam Kumpulan CIMB, pedagang dan rakan kongsi strategik kami mungkin menghubungi anda mengenai produk, perkhidmatan dan tawaran, yang kami percaya mungkin menarik kepada anda atau memberi manfaat kewangan kepada anda. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa kami hanya akan mendedahkan maklumat peribadi anda (yang tidak termasuk maklumat yang berhubungan dengan hal ehwal atau akaun anda) kepada pedagang dan rakan kongsi strategik di mana persetujuan nyata anda telah diperolehi terlebih dahulu dan tertakluk pada setiap masa kepada mana-mana undang-undang (termasuk peraturan-peraturan, garis panduan dan/atau kewajipan) berkaitan dengan Kumpulan CIMB (sama ada di dalam atau di luar Malaysia).

 

Anda boleh memberitahu kami pada bila-bila masa jika anda tidak mahu menerima komunikasi pemasaran daripada kami, daripada mana-mana entiti dalam Kumpulan CIMB dan/atau dari pedagang dan rakan kongsi strategik kami dengan memberitahu kami di alamat/nombor telefon/alamat e-mel yang dinyatakan di hujung Notis Privasi ini. Arahan bertulis terbaru anda kepada kami akan diguna pakai. Dalam keadaan tertentu di mana komunikasi pemasaran dari kami dihantar melalui “push browser” ke peranti mudah alih anda, anda perlu mengikuti langkah tertentu yang ditetapkan untuk menghentikan penerimaan komunikasi pemasaran daripada kami. Sila ambil perhatian bahawa komunikasi tertentu seperti penyata akaun dan laman web kami mengandungi maklumat standard yang berkaitan dengan produk dan perkhidmatan yang tidak boleh dikeluarkan tanpa menjejaskan penghantaran/penyediaan perkhidmatan dan/atau produk kami, pengendalian akaun dan/atau fasiliti anda dengan kami, dan/atau bayaran tambahan kepada anda.

 

Kami sebaliknya akan menganggap maklumat peribadi anda sebagai sulit dan peribadi dan tidak akan mendedahkan maklumat anda kepada sesiapa sahaja di luar Kumpulan CIMB kecuali:

a. di mana anda telah memberi kebenaran;
b. di mana kami dikehendaki atau dibenarkan untuk berbuat demikian oleh undang-undang;
c. dimana dikehendaki atau dibenarkan oleh perintah mahkamah, tribunal atau pihak berkuasa, sama ada kerajaan atau separa-kerajaan yang mempunyai bidang kuasa ke atas Kumpulan CIMB;
d. di mana kami mungkin memindahkan hak dan obligasi menurut perjanjian kami dengan anda; dan/atau
e. di mana kami diperlukan untuk memenuhi kewajipan kami kepada mana-mana pihak berkuasa yang berkenaan (sama ada di dalam atau di luar Malaysia).

Keselamatan Maklumat Peribadi Anda

 

Maklumat anda adalah aset kami dan oleh itu, Kumpulan CIMB meletakkan kepentingan yang besar dalam memastikan keselamatan maklumat peribadi anda. Kami sentiasa mengkaji semula dan melaksanakan langkah-langkah keselamatan teknikal dan organisasi yang terkini apabila memproses maklumat peribadi anda.

 

Kakitangan Kumpulan CIMB telah dilatih untuk mengendalikan maklumat peribadi dengan selamat dan dengan penuh hormat dan sekiranya gagal berbuat demikian, mereka mungkin tertakluk kepada tindakan disiplin.

Penyimpanan Maklumat Peribadi Anda

 

Kumpulan CIMB akan menyimpan maklumat peribadi anda selaras dengan Notis Privasi ini dan/atau terma dan syarat perjanjian anda dengan mana-mana entiti Kumpulan CIMB bagi tempoh hubungan anda dengan kami, bagi tempoh yang diperlukan untuk melindungi kepentingan Kumpulan CIMB dan/atau pelanggannya sebagaimana yang dianggap perlu, jika sebaliknya diperlukan oleh undang-undang dan/atau jika dikehendaki oleh polisi Kumpulan CIMB yang berkenaan.

Bagaimana Jika Maklumat Peribadi Yang Anda Berikan Adalah Tidak Lengkap?

 

Di mana ia dinyatakan (contohnya dalam borang permohonan atau borang pembukaan akaun), ia adalah wajib untuk memberikan maklumat peribadi anda kepada kami untuk membolehkan kami memproses permohonan anda untuk produk atau perkhidmatan kami. Sekiranya anda menolak untuk memberikan apa-apa maklumat peribadi yang wajib tersebut, kami mungkin tidak dapat memproses permohonan/permintaan anda atau menyediakan anda dengan produk atau perkhidmatan kami.

Hak Anda Untuk Mengakses Dan Membetulkan Maklumat Peribadi Anda

 

Kami boleh membantu anda untuk mengakses dan membetulkan maklumat peribadi anda yang dipegang oleh kami.

 

Jika anda ingin mengakses maklumat peribadi anda dalam milik Kumpulan CIMB, atau di mana anda berpendapat bahawa maklumat peribadi tersebut yang dipegang oleh kami adalah tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau bukan terkini, anda boleh membuat permohonon kepada kami melalui Borang Permohonan Akses Data (Data Access Request Form) atau Borang Permohonan Pembetulan Data (Data Correction Request Form) kami. Borang-borang ini boleh didapati di cawangan-cawangan kami.

 

Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk mematuhi permintaan anda untuk mengakses atau membetulkan maklumat peribadi anda dalam tempoh 21 hari dari tarikh penerimaan Borang Permohonan Akses Data (Data Access Request Form)/Borang Permohonan Pembetulan Data (Data Correction Request Form) yang lengkap dan yuran pemprosesan yang berkaitan (jika ada).

 

Sila ambil perhatian bahawa Kumpulan CIMB mungkin perlu menahan akses kepada maklumat peribadi anda dalam keadaan tertentu, contohnya apabila kami tidak dapat mengesahkan identiti anda atau di mana maklumat yang diminta adalah bersifat komersial yang sulit atau sekiranya kami menerima permintaan berulang untuk maklumat yang sama. Walau bagaimanapun, kami akan memberitahu anda sebab-sebab kami tidak dapat memenuhi permintaan anda.

 

Sila ambil perhatian bahawa Kumpulan CIMB mungkin menggunakan budi bicaranya  untuk membenarkan pembetulan yang diminta dan/atau mungkin menghendaki keterangan dokumentari lanjut bagi maklumat yang baru tersebut untuk mengelakkan penipuan dan ketidaktepatan.

 

Anda juga boleh membantu kami untuk memastikan maklumat peribadi anda (seperti alamat semasa anda) adalah terkini, kerana ia akan membolehkan kami untuk melayani anda dengan lebih baik.

Membuat Pilihan Berkaitan Pendedahan, Penyimpanan Dan Penggunaan Maklumat Peribadi Anda

 

Tertakluk sentiasa kepada hak kontraktual dan kewajipan kami di bawah undang-undang dan peraturan yang berkenaan, anda boleh menggunakan pilihan anda yang berkaitan dengan pendedahan, penyimpanan dan penggunaan maklumat peribadi anda. Sekiranya anda ingin berbuat demikian, sila hubungi kami di alamat/nombor telefon/alamat e-mel yang dinyatakan di hujung Notis Privasi ini.

Semakan Semula Notis Privasi

 

Notis Privasi ini mungkin disemak semula dari semasa ke semasa. Notis sebarang semakan semula tersebut akan diberikan di laman web CIMB dan/atau dengan apa-apa cara komunikasi yang lain yang dianggap sesuai oleh Kumpulan CIMB.

Menghubungi Kumpulan CIMB Mengenai Privasi Anda dan Bagaimana Kami Mengendali Maklumat Peribadi Anda

 

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan dengan Notis Privasi ini atau cara kami mengendalikan maklumat peribadi anda, sila hubungi Ketua Jabatan Khidmat Pelanggan kami seperti berikut :

Nombor telefon +603 6204 7788
E-Mail cru@cimb.com
Alamat

Jabatan Khidmat Pelanggan

CIMB Bank Berhad 

P O Box 10338

GPO Kuala Lumpur

50710 Wilayah Persekutuan