Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

4. Apakah terma yang membolehkan CIMB membatalkan kad saya tanpa kebenaran saya?

  • Seperti yang dinyatakan dalam Terma-Terma dan Syarat-Syarat Pemegang Kad CIMB, Kad boleh dibatalkan pada bila-bila masa oleh Bank dengan memberikan notis terdahulu yang mencukupi (empat belas (14) hari kalendar) walaupun tiada keingkaran berlaku.
  • Nota: Rujuk kepada Klausa 4.(a) Terma-Terma dan Syarat-Syarat Pemegang Kad CIMB Bank Berhad dan/atau Klausa 20.1 Terma-Terma dan Syarat-Syarat Pemegang Kad CIMB Islamic Bank Berhad.

Looking for More Questions?