Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Pelan & Pendaftaran Liputan & Manfaat Kebebasan & Fleksibiliti
Pelan & Pendaftaran
Liputan & Manfaat
Kebebasan & Fleksibiliti

Kelayakan

  • Umur kemasukan: Berdasarkan umur anda pada hari jadi terakhir
  • Untuk pemegang kontrak, umur kemasukan minimum ialah 18 tahun.
  • Untuk orang yang dilindungi, had kemasukan adalah:
  Orang yang Dilindungi
Umur kemasukan minimum 30 hari
Umur kemasukan maksimum 70* tahun

 

*Umur kemasukan maksimum untuk perlindungan TPD ialah 64 tahun.

Catatan

1 Jumlah amaun agregat maksimum untuk manfaat TPD yang dibayar kepada TPD bagi orang yang dilindungi di bawah kontrak ini dan semua kontrak atau sijil individu dan berkelompok lain tidak boleh melebihi RM2,000,000.

 

2 Perlindungan TPD akan tamat pada ulang tahun bulanan kontrak sejurus selepas orang yang dilindungi mencapai umur 65 tahun.

 

3 Sumbangan tunggal yang diselaraskan merujuk kepada jumlah sumbangan selepas penolakan amaun pengeluaran separa daripada jumlah sumbangan tunggal asal di bawah pelan ini.

 

4 Anda boleh membuat sebarang sumbangan penambahan ad hoc pada bila-bila masa selepas permulaan kontrak dengan amaun minimum sebanyak RM500.

 

5 Anda boleh mengeluarkan wang melalui kemudahan pengeluaran separa, amaun pengeluaran minimum adalah sebanyak RM500 dan tertakluk kepada baki minimum sebanyak RM5,000 daripada nilai dana.

 

Nota Penting

Produk ini diuruskan oleh Sun Life Malaysia Takaful Berhad, [No. Pendaftaran 200501012215 (689263-M)]("Sun Life Malaysia"), Operator Takaful yang berdaftar dengan Bank Negara Malaysia di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013.

Sun Life Malaysia adalah ahli Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Sebagai ahli PIDM, sesetengah manfaat yang dilindungi di bawah sijil-sijil takaful yang ditawarkan oleh Sun Life Malaysia adalah dilindungi oleh PIDM untuk kehilangan sebahagian atau keseluruhan manfaat-manfaat takaful tersebut, sekiranya berlaku kegagalan ahli Operator Takaful. Untuk maklumat lanjut berkenaan had perlindungan dan skop perlindungan, sila layari web PIDM (https://www.pidm.gov.my) atau hubungi talian bebas tol PIDM di 1-800-88-1266.

Penafian:

Penerangan ciri-ciri dan manfaat-manfaat produk takaful di dalam ini bukanlah satu kontrak takaful dan hanyalah ringkasan produk takaful bagi tujuan rujukan yang mudah dan cepat. Terma-terma dan syarat-syarat lengkap untuk produk takaful ini terdapat dalam Kontrak Dokumen Sun Life Malaysia Takaful Berhad [No. Pendaftaran 200501012215 (689263-M)], Operator Takaful.

CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank") tidak menanggung tanggungjawab, kewajipan atau liabiliti produk insurans ini dan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh Operator Takaful.

Pihak bank hanya berfungsi sebagai pengedar untuk produk takaful ini.

Produk takaful ini dimiliki oleh Sun Life Malaysia dan bukan produk kepunyaan Bank. Oleh itu, produk takaful ini adalah tidak dijamin oleh Bank, subsidiarinya dan/atau ahli gabungannya dan Operator Takaful perlu menanggung sepenuhya tanggungjawab, kewajipan dan liabiliti takaful untuk produk takaful ini.

 

Tertakluk pada Terma dan Syarat