Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Kad Kredit CIMB Islamic Bank

Pelaksanaan Cukai Perkhidmatan 

Berkuatkuasa 1 September 2018, Cukai Perkhidmatan akan dikenakan ke atas produk dan perkhidmatan terpilih sahaja. Cukai Perkhidmatan sebanyak RM25 akan dikenakan ke atas setiap Kad Kredit CIMB utama dan tambahan baru setelah pengaktifan dan pembaharuan tahunan kad kredit utama dan tambahan.

Jenis Caj Caj
Caj Kemudahan Tahunan

RM90,000

Bayaran Balik Bulanan Minimum

5% daripada Baki Semasa* + 100% daripada sebarang cukai perkhidmatan dan mana-mana cukai nilai tambah yang dikenakan (jika ada) + 100% daripada semua ansuran bulanan yang kena dibayar untuk mana-mana program/pengaturan yang dikendalikan oleh Bank (jika ada) + sebarang bayaran minimum tidak dibayar lain yang dinyatakan di dalam penyata bulanan sebelumnya; atau RM50, yang mana lebih tinggi.

*Baki Semasa = jumlah transaksi runcit (jika ada) + jumlah pendahuluan tunai (jika ada) + caj kemudahan perlu dibayar dan/atau ta’widh (pampasan) perlu dibayar dan mana-mana fi dan caj terpakai lain (jika ada).

Caj Kemudahan Perlu Dibayar 

Caj adalah:

(a) 1.25% sebulan atau 15% setahun jika anda telah menjelaskan bayaran minimum anda tepat pada masanya untuk 12 bulan berturut-turut

(b) 1.42% sebulan atau 17% setahun jika anda telah menjelaskan bayaran minimum anda tepat pada masanya untuk sekurang-kurangnya 10 bulan dalam kitaran 12 bulan.

(c) 1.50% sebulan 18% setahun jika rekod pembayaran anda tidak berada dalam sama ada (a) atau (b) di atas.

Ta'widh (pampasan) 1% ke atas baki belum dibayar yang timbul daripada transaksi runcit dan pendahuluan tunai, tertakluk kepada minimum RM10.00 dan maksimum RM100.00 dan akan dikenakan jika bayaran minimum tidak dibayar pada tarikh tamat tempoh berkaitan. 
Pengeluaran ATM / Pertanyaan Akaun PLUS/CIRRUS RM2.00 setiap satu.
Tukaran untuk transaksi luar negara 

Kadar pertukaran adalah tertakluk kepada ketetapan Mastercard International

atau VISA International (yang mana berkenaan) dengan kos pentadbiran

sebanyak 1% termasuk fi transaksi yang dikenakan oleh Mastercard atau

VISA (yang mana berkenaan).

 

Pertukaran Mata Wang Dinamik (DCC) adalah servis yang ditawarkan oleh

peniaga luar negara tertentu untuk memberi pilihan untuk membayar dalam

Ringgit Malaysia (termasuk pembelian online) untuk pembelian luar negara

Tempoh Penangguhan

Bagi transaksi runcit – 20 hari kalendar dari tarikh penyata, jika anda membayar baki sepenuhnya dan tepat pada masanya.

 

Sekiranya anda tidak membayar sepenuhnya dan tepat pada masanya, caj kemudahan ke atas transaksi runcit akan dikira dari tarikh pengeposan transaksi.

 

Tempoh penangguhan tidak terpakai untuk pemindahan baki atau pendahuluan tunai.

Kenaikan Had Kredit Sementara 

Atas permintaan pemegang kad dan tertakluk kepada budi bicara Bank. Bagi setiap permintaan yang diluluskan, Bank akan mengenakan bayaran kenaikan had kredit sementara (TCI) tahunan sebanyak RM24,000. 

Nota፦ TCI akan dihadkan pada maksimum 50% daripada had kredit asal. Caj TCI adalah fi pendahuluan tahunan selepas kelulusan dan perlu dibayar secara bulanan. Walau bagaimanapun, Bank boleh mengikut budi bicara mutlaknya memberikan rebat atau mengetepikan semua atau sebahagian daripada caj tersebut.

Rebat

Bayaran penuh ke atas baki penyata sebelumnya: Jika Pemegang Kad membayar sepenuhnya pada atau sebelum tarikh akhir 20 hari setiap bulan, Bank tidak akan mengenakan sebarang PFC untuk bulan tersebut (rebat penuh akan diberikan)

Pembayaran separa atau minimum ke atas baki penyata sebelumnya: Bank mengikut budi bicara mutlaknya boleh memberikan rebat atau mengetepikan semua atau sebahagian daripada YFC. Rebat adalah perbezaan antara YFC dan PFC.PFC akan berubah setiap bulan tetapi jumlah keseluruhan PFC setiap tahun tidak boleh melebihi YFC. 

Fi Pendahuluan Tunai RM50 untuk setiap transaksi (pengeluaran maksimum RM1,000 bagi setiap transaksi)
Caj Kemudahan Perlu Dibayar untuk Transaksi Tunai 1.5% sebulan atau 18% setahun dikira berdasarkan kiraan atas baki harian dari tarikh transaksi sehingga tarikh ia diselesaikan sepenuhnya.
Fi Penggantian Kad RM10 untuk penggantian pertama & RM50 untuk setiap penggantian berikutnya
Fi pengambilan semula Draf Jualan Tidak berkenaan
Fi Permintaan Penyata Tambahan RM5.00 setiap penyata bulanan
Cukai Perkhidmatan RM25 akan dikenakan pada setiap kad kredit utama dan tambahan baru setelah pengaktifan dan pembaharuan tahunan kad kredit utama dan tambahan
Fi Penyata Kertas RM2.00 untuk setiap penyata kertas kad kredit bulanan
Fi Terlebih Had Tidak berkenaan
Fi Cek Tendang Tidak berkenaan
Duti Setem Terpakai untuk pemegang kad yang mengenakan/menjanjikan/menyerahkan deposit FRIA-i dengan CIMB Islamic Bank kepada Bank - Ad valorem duti setem mengikut Akta Duti Setem 1949 (Semakan 1989).