Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Pelaksanaan Cukai Perkhidmatan 

Cukai ke atas produk dan perkhidmatan (termasuk tetapi tidak terhad kepada cukai perkhidmatan, cukai tidak langsung atau cukai pegangan), di mana berkenaan, seperti yang boleh dikenakan oleh Kerajaan Malaysia dan apa-apa cukai yang perlu dibayar berkaitan dengan atau yang timbul daripada pembiayaan/akaun kemudahan akan dibayar.

No Produk/Item Fi dan Caj
1 HomeLoan / BizLoan / Variable Home Financing-i  / Business Premises Financing-i / Term Financing-i  / Vacant Land Financing Fi pemprosesan: Tidak berkenaan
2 HomeFlexi / BizFlexi  / Flexi Home Financing-i / Flexi Business Premises Financing-i 

Fi persediaan RM200.00 

Caj perkhidmatan bulanan sebanyak RM10.00 

*Caj flexi Bulanan/Keuntungan tanpa rebat sebanyak RM40.00

3 Flexi Vacant Land Financing

Caj perkhidmatan bulanan sebanyak RM10.00

Caj flexi bulanan sebanyak RM40.00

4 HomeFlexi Smart/ BizFlexi Smart / HomeFlexi Smart-i / BizFlexi Smart-i Fi pemprosesan sebanyak RM200.00
5 HomeFlexi Smart / BizFlexi Smart/  Vacant Land Flexi Smart / HomeFlexi Smart-i / BizFlexi Smart-i / Residential Vacant Land Flexi Smart-i 

Bayaran cabutan semula sebanyak RM25.00** melalui OTC/Cawangan/Pusat Perhubungan dan RM 10.00** melalui CIMB Clicks

 **setiap transaksi tanpa mengira jumlah yang dikeluarkan

6 OD Bersekuriti Fi komitmen sebanyak 1% setahun ke atas jumlah yang tidak digunakan untuk kemudahan OD sebanyak RM 250,000.00 dan ke atas
7 Penyata Penebusan (Pinjaman Rumah/Pembiayaan Rumah) RM 50.00 setiap permintaan
8 Surat Pengesahan untuk Pengeluaran KWSP RM 20.00 setiap permintaan
9 Pengeluaran semula penyata 

Untuk tempoh sehingga 1 tahun

Halaman pertama - RM 10.00 

Halaman tambahan - RM 2.00 

Untuk jangka waktu melebihi 1 tahun

Halaman pertama - RM 30.00 

Halaman tambahan - RM 2.00 

10 Duti Setem

Seperti yang dinyatakan dalam Akta Duti Setem 1949 (Semakan 1989)

i) Surat Tawaran: RM10.00

ii) Dokumen Utama: RM5.00 untuk setiap RM1,000.00

iii) Dokumen Sekuriti: RM10.00

iv) Arahan Tetap: RM10.00

 
*Nota: Caj Fleksi Bulanan/Keuntungan Yang Tidak di Rebat seperti dibawah:

Caj Fleksi Bulanan

Caj Fleksi sebanyak RM40.00 sebulan juga akan dicaj ke akaun Kemudahan anda pada hari terakhir bulan jika baki harian purata dalam akaun adalah kurang daripada 70% daripada prinsipal yang terhutang pada akhir tahun, berdasarkan formula dibawah:

 

Kadar Penggunaan Kemudahan (%) = Purata baki harian untuk bulan tersebut x 100%

                                                                    Prinsipal tertunggak yang terhutang

 

Purata baki harian (RM)                     =  Jumlah baki akaun Kemudahan harian

                                                                   Bilangan hari dalam bulan tersebut

Untuk tujuan ini:

'Jumlah baki akaun Kemudahan harian' bermaksud jumlah agregat baki akaun Kemudahan akhir hari dalam sebulan tidak termasuk sebarang baki kredit dan Amaun Bayaran Terdahulu.

'Prinsipal tertunggak yang terhutang' bermaksud jumlah prinsipal yang tertunggak di bawah Kemudahan tolak Amaun Bayaran Terdahulu.           

 

Keuntungan Yang Tidak DiRebat

Keuntungan tanpa rebat sebanyak RM40.00 sebulan akan dikenakan caj ke atas akaun Kemudahan anda pada tarikh kena bayar Ansuran Bulanan jika Kadar Fleksibiliti adalah kurang daripada 70% daripada Harga Pembelian Bank Belum Jelas pada akhir bulan, berdasarkan formula di bawah.

 

Kadar Fleksibiliti (%) = (Purata Baki Harian untuk bulan/Harga Pembelian Bank Belum Jelas) X 100%

Purata Baki Harian (RM) = (jumlah Harga Pembelian Bank Belum Jelas harian - jumlah baki lejar harian SMIA-i)/bilangan hari dalam sebulan.