Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Berapakah masa yang diberikan untuk melengkapkan transaksi tersebut sekiranya saya merupakan pembida berjaya?

Baki harga belian harus dibayar penuh kepada pemegang serah hak/ pembiaya /pemegang gadaian/pemberi pinjaman dalam masa 90 atau 120 hari daripada tarikh lelongan seperti yang terkandung dalam Syarat-Syarat Jualan.