Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Pembiayaan Hartanah

Pelaksanaan Cukai Perkhidmatan 

Cukai ke atas produk dan perkhidmatan (termasuk tetapi tidak terhad kepada cukai perkhidmatan, cukai tidak langsung atau cukai pegangan), di mana berkenaan, seperti yang boleh dikenakan oleh Kerajaan Malaysia dan apa-apa cukai yang perlu dibayar berkaitan dengan atau yang timbul daripada pembiayaan/akaun kemudahan akan dibayar.

No Produk/Item Fi & Caj
1 Pembiayaan Perumahan Berubah-i / Pembiayaan Premis Perniagaan-i / Pembiayaan Berjangka-i Fi pemprosesan: Tidak berkenaan
2 Flexi Home Financing-i / Flexi Business Premises Financing-i

Fi persediaan RM200.00 

Caj perkhidmatan bulanan sebanyak RM10.00 

*Keuntungan tidak direbat sebanyak RM40.00

3 HomeFlexi Smart-i / BizFlexi Smart-i Fi pemprosesan sebanyak RM200.00
4 HomeFlexi Smart-i / BizFlexi Smart-i / Tanah Kediaman Kosong Flexi Smart-i

Bayaran cabutan semula sebanyak RM25.00** melalui OTC/Cawangan/Pusat Perhubungan dan RM10.00** melalui CIMB Clicks

**setiap transaksi tanpa mengira jumlah yang dikeluarkan

5 Penyata Penebusan (Pembiayaan Rumah) RM50.00 setiap permintaan
6 Surat Pengesahan untuk Pengeluaran KWSP RM20.00 setiap permintaan
7 Pengeluaran semula penyata

Untuk tempoh sehingga 1 tahun

Halaman pertama - RM10.00 

Halaman tambahan - RM2.00 

Untuk jangka waktu melebihi 1 tahun

Halaman pertama - RM30.00 

Halaman tambahan - RM2.00 

8 Duti Setem 

Seperti yang dinyatakan dalam Akta Duti Setem 1949 (Semakan 1989)

i) Surat Tawaran               : RM10.00

ii) Dokumen Utama         : RM5.00 untuk setiap RM1,000.00

iii) Dokumen Sekuriti      : RM10.00

iv) Arahan Tetap               : RM10.00

*Nota: Keuntungan Yang Tidak di Rebat seperti dibawah:

 

Keuntungan Yang Tidak DiRebat

Keuntungan tanpa rebat sebanyak RM40.00 sebulan akan dikenakan caj ke atas akaun Kemudahan anda pada tarikh kena bayar Ansuran Bulanan jika Kadar Fleksibiliti adalah kurang daripada 70% daripada Harga Pembelian Bank Belum Jelas pada akhir bulan, berdasarkan formula di bawah.

 

Kadar Fleksibiliti (%) = (Purata Baki Harian untuk bulan/Harga Pembelian Bank Belum Jelas) X 100%

Purata Baki Harian (RM) = (jumlah Harga Pembelian Bank Belum Jelas harian - jumlah baki lejar harian SMIA-i)/bilangan hari dalam sebulan.