Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Pembiayaan Hartanah

Pelaksanaan Cukai Perkhidmatan 

Cukai ke atas produk dan perkhidmatan (termasuk tetapi tidak terhad kepada cukai perkhidmatan, cukai tidak langsung atau cukai pegangan), di mana berkenaan, seperti yang boleh dikenakan oleh Kerajaan Malaysia dan apa-apa cukai yang perlu dibayar berkaitan dengan atau yang timbul daripada pembiayaan/akaun kemudahan akan dibayar.

No Produk/Item Fi & Caj
1 Pembiayaan Perumahan Berubah-i / Pembiayaan Premis Perniagaan-i / Pembiayaan Berjangka-i Fi pemprosesan: Tidak berkenaan
2 Flexi Home Financing-i / Flexi Business Premises Financing-i

Fi persediaan RM200.00 

Caj perkhidmatan bulanan sebanyak RM10.00 

Keuntungan tidak direbat sebanyak RM40.00

3 HomeFlexi Smart-i / BizFlexi Smart-i Fi pemprosesan sebanyak RM200.00
4 HomeFlexi Smart-i / BizFlexi Smart-i / Tanah Kediaman Kosong Flexi Smart-i

Bayaran cabutan semula sebanyak RM25.00** melalui OTC/Cawangan/Pusat Perhubungan dan RM10.00** melalui CIMB Clicks

**setiap transaksi tanpa mengira jumlah yang dikeluarkan

5 Pakej Pembiayaan Akhir PR1MA Khas (SPEF) Fi pemprosesan sebanyak RM200.00 
6 Penyata Penebusan (Pembiayaan Rumah) RM50.00 setiap permintaan
7 Surat Pengesahan untuk Pengeluaran KWSP RM20.00 setiap permintaan
8 Fi Pemprosesan Ring Fence untuk pengeluaran KWSP  RM50.00 setiap permintaan
9 Pengeluaran semula penyata

Untuk tempoh sehingga 1 tahun

Halaman pertama - RM10.00 

Halaman tambahan - RM2.00 

Untuk jangka waktu melebihi 1 tahun

Halaman pertama - RM30.00 

Halaman tambahan - RM2.00 

10 Duti Setem 

Seperti yang dinyatakan dalam Akta Duti Setem 1949 (Semakan 1989)

i) Surat Tawaran               : RM10.00

ii) Dokumen Utama         : RM5.00 untuk setiap RM1,000.00

iii) Dokumen Sekuriti      : RM10.00

iv) Arahan Tetap               : RM10.00