Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Akaun Pelaburan Harian Tanpa Had-i (DURIAN-i)

No Jenis Caj Caj
1

Fi Tahunan Kad Debit

RM15.00
2 Penggantian kad debit hilang/dicuri/salah dikendalikan RM12.00
3 Penyata Akaun

i)  Percuma setiap bulan                                     
ii) RM20.00 sebulan untuk permintaan harian     
iii) RM10.00 sebulan untuk permintaan mingguan
iv) RM5.00 sebulan untuk permintaan setiap dua minggu

4 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun RM2.00 setiap halaman
5 Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan RM20.00
6 Duti setem untuk mandat pihak ketiga RM10.00
7 Arahan Henti Bayar  RM20.00
8 Surat rujukan RM30.00
9 Fi Akaun Dorman 

RM10.00 setiap tahun selepas tarikh notis dihantar kepada pemegang akaun.

Untuk baki sehingga RM10.00, baki akan diserap sebagai fi dorman dan akaun akan ditutup

Nota:

Fi dan caj yang disenaraikan di atas dinyatakan termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Fi dan Caj Lain akan dikenakan atau apabila pelanggan memutuskan untuk menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh Bank.