Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Manfaat Utama Manfaat Terakhir Kematian & TPD
Manfaat Utama
Manfaat Terakhir
Kematian & TPD

Kelayakan

Umur kemasukan: Berdasarkan umur anda pada hari jadi terakhir

Had Umur Kemasukan

  Orang yang Dilindungi
Umur kemasukan minimum 18 tahun
Umur kemasukan maksimum 60 tahunHad umur kemasukan minimum adalah 18 tahun.

Catatan

1 Pihak wakaf adalah tertakluk kepada perubahan jika terdapat pihak wakaf lain yang akan dilantik pada masa depan.
 

2 Perlindungan TPD dan kematian/TPD akibat kemalangan akan tamat pada ulangtahun bulanan kontrak sejurus selepas hari lahir ke-65 orang yang dilindungi.
 

3 Fidyah bermaksud denda yang dikenakan ke atas orang yang dilindungi kerana tidak menunaikan puasa Ramadan atas sebab-sebab tertentu atau sengaja menangguhkan ganti puasa.

 

4 Pihak zakat merujuk kepada Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur atau pihak zakat lain yang akan dilantik pada masa depan.

 

5 Nisab merujuk kepada amaun minimum yang digunakan untuk menentukan kewajiban untuk membayar zakat.

 

6 Dengan syarat kontrak tersebut telah berkuatkuasa untuk 3 tahun kontrak pertama.

 

Nota Penting

Produk ini diuruskan oleh Sun Life Malaysia Takaful Berhad, [No. Pendaftaran 200501012215 (689263-M)]("Sun Life Malaysia"), Operator Takaful yang berdaftar dengan Bank Negara Malaysia di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013.

Sun Life Malaysia adalah ahli Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Sebagai ahli PIDM, sesetengah manfaat yang dilindungi di bawah sijil-sijil takaful yang ditawarkan oleh Sun Life Malaysia adalah dilindungi oleh PIDM untuk kehilangan sebahagian atau keseluruhan manfaat-manfaat takaful tersebut, sekiranya berlaku kegagalan ahli Operator Takaful. Untuk maklumat lanjut berkenaan had perlindungan dan skop perlindungan, sila layari web PIDM (https://www.pidm.gov.my) atau hubungi talian bebas tol PIDM di 1-800-88-1266.

Penafian:

Penerangan ciri-ciri dan manfaat-manfaat produk takaful di dalam ini bukanlah satu kontrak takaful dan hanyalah ringkasan produk takaful bagi tujuan rujukan yang mudah dan cepat. Terma-terma dan syarat-syarat lengkap untuk produk takaful ini terdapat dalam Kontrak Dokumen Sun Life Malaysia Takaful Berhad [No. Pendaftaran 200501012215 (689263-M)], Operator Takaful.

CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank") tidak menanggung tanggungjawab, kewajipan atau liabiliti produk insurans ini dan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh Operator Takaful.

Pihak bank hanya berfungsi sebagai pengedar untuk produk takaful ini.

Produk takaful ini dimiliki oleh Sun Life Malaysia dan bukan produk kepunyaan Bank. Oleh itu, produk takaful ini adalah tidak dijamin oleh Bank, subsidiarinya dan/atau ahli gabungannya dan Operator Takaful perlu menanggung sepenuhya tanggungjawab, kewajipan dan liabiliti takaful untuk produk takaful ini.

 

Tertakluk pada Terma dan Syarat.