Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Benefits & Privileges

Kebebasan & Fleksibiliti Manfaat & Perlindungan
Kebebasan & Fleksibiliti
Manfaat & Perlindungan

Kelayakan

Umur kemasukan: Berdasarkan umur anda pada hari jadi terakhir

Umur Kemasukan / Tempoh Kontrak Sehingga umur 70 tahun Sehingga umur 80 tahun Sehingga umur 99 tahun
Minimum 30 hari
Maksimum  50 tahun 60 tahun 70 tahun

Untuk pemegang kontrak, umur kemasukan minimum ialah 18 tahun.

Catatan

1 Perlindungan TPD termasuk TPD akibat kemalangan dan TPD akibat kemalangan di negara selain daripada Malaysia akan tamat pada ulang tahun bulanan kontrak sejurus selepas hari lahir ke-75 orang yang dilindungi dan tertakluk kepada had agregat maksimum sebanyak RM8,000,000 setiap orang.

2 Perlindungan kematian akibat kemalangan akan tamat pada ulang tahun bulanan kontrak sejurus selepas hari lahir ke-75 orang yang dilindungi dan tertakluk kepada had agregat maksimum sebanyak RM10,000,000 setiap orang.

3 Perlindungan kematian akibat kemalangan di negara selain daripada Malaysia akan tamat pada ulang tahun bulanan kontrak sejurus selepas hari lahir ke-75 orang yang dilindungi dan tertakluk kepada had agregat maksimum sebanyak RM15,000,000 setiap orang.

4 Manfaat kematian/TPD akibat kemalangan di negara selain daripada Malaysia akan dibayar sekiranya orang yang dilindungi menetap atau dalam perjalanan di luar Malaysia tidak melebihi 90 hari berturut-turut.

* Bonus kesetiaan akan dibayar daripada dana pengendali berdasarkan hibah (hadiah) dan akan tertakluk kepada budi bicara Pengendali.

 

Nota Penting

Produk ini diuruskan oleh Sun Life Malaysia Takaful Berhad, [No. Pendaftaran 200501012215 (689263-M)] ("Sun Life Malaysia"), Operator Takaful yang dikawal selia oleh  Bank Negara Malaysia dan berdaftar di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013.

 

Sun Life Malaysia adalah ahli Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Sebagai ahli PIDM, sesetengah manfaat yang dilindungi di bawah kontrak-kontrak/sijil-sijil takaful yang ditawarkan oleh Sun Life Malaysia adalah dilindungi oleh PIDM untuk kehilangan sebahagian atau keseluruhan manfaat-manfaat takaful tersebut, sekiranya berlaku kegagalan ahli Operator Takaful. Untuk maklumat lanjut berkenaan had perlindungan dan skop perlindungan, sila layari web PIDM (https://www.pidm.gov.my) atau hubungi talian bebas tol PIDM di 1-800-88-1266.

 

Penafian:

 

Penerangan ciri-ciri dan manfaat-manfaat produk takaful di dalam ini bukanlah satu kontrak/sijil takaful dan hanyalah ringkasan produk takaful bagi tujuan rujukan yang mudah dan cepat. Terma-terma dan syarat-syarat lengkap untuk produk takaful ini terdapat dalam Kontrak/Sijil Dokumen Sun Life Malaysia, Operator Takaful.

 

CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank") tidak menanggung tanggungjawab, kewajipan atau liabiliti produk takaful ini dan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh Operator Takaful. Pihak Bank hanya bertindak sebagai pengedar untuk produk takaful ini.

 

Produk takaful ini dimiliki oleh Sun Life Malaysia dan bukan produk kepunyaan Bank. Oleh itu, produk takaful ini adalah tidak dijamin oleh Bank, subsidiarinya dan/atau ahli gabungannya dan Operator Takaful perlu menanggung sepenuhya tanggungjawab, kewajipan dan liabiliti takaful untuk produk takaful ini.

 

Tertakluk pada Terma dan Syarat.

 

 

Sun Life Malaysia adalah ahli Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Sebagai ahli PIDM, sesetengah manfaat yang dilindungi di bawah kontrak-kontrak/sijil-sijil takaful yang ditawarkan oleh Sun Life Malaysia adalah dilindungi oleh PIDM untuk kehilangan sebahagian atau keseluruhan manfaat-manfaat takaful tersebut, sekiranya berlaku kegagalan ahli Operator Takaful. Untuk maklumat lanjut berkenaan had perlindungan dan skop perlindungan, sila layari web PIDM (https://www.pidm.gov.my) atau hubungi talian bebas tol PIDM di 1-800-88-1266.

Penafian:

 

Penerangan ciri-ciri dan manfaat-manfaat produk takaful di dalam ini bukanlah satu kontrak/sijil takaful dan hanyalah ringkasan produk takaful bagi tujuan rujukan yang mudah dan cepat. Terma-terma dan syarat-syarat lengkap untuk produk takaful ini terdapat dalam Kontrak/Sijil Dokumen Sun Life Malaysia, Operator Takaful.

CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank") tidak menanggung tanggungjawab, kewajipan atau liabiliti produk takaful ini dan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh Operator Takaful. Pihak Bank hanya bertindak sebagai pengedar untuk produk takaful ini.

Produk takaful ini dimiliki oleh Sun Life Malaysia dan bukan produk kepunyaan Bank. Oleh itu, produk takaful ini adalah tidak dijamin oleh Bank, subsidiarinya dan/atau ahli gabungannya dan Operator Takaful perlu menanggung sepenuhya tanggungjawab, kewajipan dan liabiliti takaful untuk produk takaful ini.

 

Tertakluk pada Terma dan Syarat.