Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Hibah & Perlindungan Bayaran Tunai & Kematangan Tempoh Pilihan
Hibah & Perlindungan
Bayaran Tunai & Kematangan
Tempoh Pilihan

Kelayakan

  • Umur kemasukan berdasarkan umur anda pada hari jadi terakhir
  • Had umur kemasukan untuk pemegang kontrak: Umur minimum adalah 18 tahun
Tempoh Pembayaran Sumbangan
Orang yang Dilindungi
Umur kemasukan minimum Umur kemasukan maksimum
5 tahun 18 tahun 60 tahun
10 tahun
Sehingga 65 tahun* 54 tahun

*Tempoh pembayaran sumbangan adalah sehingga ulang tahun kontrak sejurus selepas hari lahir ke-65 orang yang dilindungi.

 

Tempoh Kontrak

Pelan ini menyediakan 2 tempoh kontrak untuk pilihan anda:

  • Sehingga umur 80 tahun
  • Sehingga umur 99 tahun

Catatan

1 Perlindungan TPD akan tamat pada ulang tahun bulanan kontrak sejurus selepas orang yang dilindungi mencapai umur 70 tahun dan tertakluk kepada had agregat maksimum sebanyak RM8,000,000 setiap orang yang dilindungi.

 

2 Perlindungan kematian akibat kemalangan akan tamat pada ulang tahun bulanan sejurus selepas orang yang dilindungi mencapai umur 70 tahun dan tertakluk kepada had agregat maksimum sebanyak RM4,000,000 setiap orang yang dilindungi.

 

Bergantung kepada umur dan keadaan kesihatan orang yang dilindungi.

 

4 Tempoh pembayaran sumbangan adalah sehingga ulang tahun kontrak sejurus selepas hari lahir ke-65 orang yang dilindungi.

 

Nota Penting

Produk ini diuruskan oleh Sun Life Malaysia Takaful Berhad, [No. Pendaftaran 200501012215 (689263-M)]("Sun Life Malaysia"), Operator Takaful yang berdaftar dengan Bank Negara Malaysia di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013.

Sun Life Malaysia adalah ahli Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Sebagai ahli PIDM, sesetengah manfaat yang dilindungi di bawah sijil-sijil takaful yang ditawarkan oleh Sun Life Malaysia adalah dilindungi oleh PIDM untuk kehilangan sebahagian atau keseluruhan manfaat-manfaat takaful tersebut, sekiranya berlaku kegagalan ahli Operator Takaful. Untuk maklumat lanjut berkenaan had perlindungan dan skop perlindungan, sila layari web PIDM (https://www.pidm.gov.my) atau hubungi talian bebas tol PIDM di 1-800-88-1266.

Penafian:


Penerangan ciri-ciri dan manfaat-manfaat produk takaful di dalam ini bukanlah satu kontrak takaful dan hanyalah ringkasan produk takaful bagi tujuan rujukan yang mudah dan cepat. Terma-terma dan syarat-syarat lengkap untuk produk takaful ini terdapat dalam Kontrak Dokumen Sun Life Malaysia Takaful Berhad [No. Pendaftaran 200501012215 (689263-M)], Operator Takaful.

CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank") tidak menanggung tanggungjawab, kewajipan atau liabiliti produk insurans ini dan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh Operator Takaful.

Pihak bank hanya berfungsi sebagai pengedar untuk produk takaful ini.

Produk takaful ini dimiliki oleh Sun Life Malaysia dan bukan produk kepunyaan Bank. Oleh itu, produk takaful ini adalah tidak dijamin oleh Bank, subsidiarinya dan/atau ahli gabungannya dan Operator Takaful perlu menanggung sepenuhya tanggungjawab, kewajipan dan liabiliti takaful untuk produk takaful ini.

 

Tertakluk pada Terma dan Syarat.