Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Pendaftaran Mudah Peruntukan Penuh Premium Perlindungan & Manfaat
Pendaftaran Mudah
Peruntukan Penuh Premium
Perlindungan & Manfaat

Kelayakan

Umur kemasukan: Berdasarkan umur anda pada hari jadi terakhir

Umur Kemasukan Orang yang diinsuranskan Pemilik Polisi
Minimum 30 hari
18 tahun
Maksimum *70 tahun Tiada had

*Umur kemasukan maksimum untuk perlindungan TPD ialah 69 tahun.

Catatan

1 Tidak terpakai untuk permohonan warga asing, di mana pengunderaitan mungkin dikenakan.

 

2 Maksimum premium asas tahunan yang dibenarkan adalah tertakluk kepada negara asal orang yang diinsuranskan dan pengakuan soal selidik kesihatan.

 

3 Penambahan premium tunggal boleh dibuat pada bila-bila masa selepas tempoh pembayaran premium apabila polisi masih berkuatkuasa.

 

4 Perlindungan TPD akan tamat pada ulang tahun bulanan polisi sejurus selepas orang yang diinsuranskan mencapai umur 70 tahun.

 

5 Jumlah asas yang diinsuranskan adalah bergantung kepada umur kemasukan orang yang diinsuranskan seperti berikut:

 

Umur kemasukan orang yang diinsuranskan Jumlah asas yang diinsuranskan
Umur 0 hingga 50 125% daripada jumlah premium yang telah dibayar (tidak termasuk premium penambahan tunggal, jika ada) - 100% daripada pengeluaran (jika ada) daripada Akaun Pelaburan 1
Umur 51 hingga 60 110% daripada jumlah premium yang telah dibayar (tidak termasuk premium penambahan tunggal, jika ada) - 100% daripada pengeluaran (jika ada) daripada Akaun Pelaburan 1
Umur 61 hingga 70 105% daripada jumlah premium yang telah dibayar (tidak termasuk premium penambahan tunggal, jika ada) - 100% daripada pengeluaran (jika ada) daripada Akaun Pelaburan 1

 

Nota Penting

Produk ini diunderait oleh Sun Life Malaysia Assurance Berhad, [No. Pendaftaran 199001005930 (197499-U)]("Sun Life Malaysia"), syarikat insurans yang dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia dan berdaftar di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013.

 

Sun Life Malaysia Assurance Berhad adalah ahli Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Perlindungan PIDM untuk manfaat yang dibayar daripada bahagian unit sijil/polisi/kontrak ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat tertentu. Sila rujuk Brosur Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans (TIPS) PIDM atau hubungi Sun Life Malaysia Assurance Berhad atau PIDM (layari www.pidm.gov.my).

 

Penafian:

Penerangan ciri-ciri dan manfaat-manfaat produk insurans di dalam ini bukanlah satu kontrak insurans dan hanyalah ringkasan produk insurans bagi tujuan rujukan yang mudah dan cepat. Terma-terma dan syarat-syarat lengkap untuk produk insurans ini terdapat dalam Polisi Dokumen Sun Life Malaysia, Syarikat Insurans.

CIMB Bank Berhad ("Bank") tidak menanggung tanggungjawab, kewajipan atau liabiliti produk insurans ini dan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat Insurans.

Pihak bank hanya bertindak sebagai pengedar untuk produk insurans ini.

Produk insurans ini dimiliki oleh Sun Life Malaysia dan bukan produk kepunyaan Bank. Oleh itu, produk insurans ini adalah tidak dijamin oleh Bank, subsidiarinya dan/atau ahli gabungannya dan  Syarikat Insurans perlu menanggung sepenuhya tanggungjawab, kewajipan dan liabiliti insurans untuk produk insurans ini.

 

Tertakluk pada Terma dan Syarat.