Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Pendaftaran Mudah Bayaran Tunai Perlindungan & Manfaat
Pendaftaran Mudah
Bayaran Tunai
Perlindungan & Manfaat

Kelayakan

Umur kemasukan: Berdasarkan umur anda pada hari lahir terakhir

Umur Kemasukan

10 Pay 20 Term*

15 Pay 25 Term**

20 Pay 30 Term***

Minimum

30 hari

Maksmum

70 tahun

65 tahun

60 tahun

Nota-nota:
 

* Tempoh pembayaran sumbangan 10 tahun dan tempoh perlindungan 20 tahun.

* * Tempoh pembayaran sumbangan 15 tahun dan tempoh perlindungan 25 tahun.

***  Tempoh pembayaran sumbangan 20 tahun dan tempoh perlindungan 30 tahun.

 

• Untuk pemegang kontrak, umur kemasukan minimum ialah 18 tahun.

Catatan

1 Tidak terpakai untuk permohonan warga asing, di mana pengunderaitan mungkin dikenakan.

 

2 Jumlah berbeza berdasarkan pelan yang dipilih.

 

3 Perlindungan TPD akan tamat pada ulang tahun bulanan kontrak sejurus selepas orang yang dilindungi mencapai umur 70 tahun.

 

4 Bayaran tambahan untuk manfaat kematian/TPD akibat kemalangan akan tamat pada ulang tahun bulanan kontrak sejurus selepas orang yang dilindungi mencapai umur 70 tahun.

 

Nota Penting

Produk ini diuruskan oleh Sun Life Malaysia Takaful Berhad, [No. Pendaftaran 200501012215 (689263-M)]("Sun Life Malaysia"), Pengendali Takaful yang berdaftar dengan Bank Negara Malaysia di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013.

Sun Life Malaysia adalah ahli Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Sebagai ahli PIDM, sesetengah manfaat yang dilindungi di bawah sijil-sijil takaful yang ditawarkan oleh Sun Life Malaysia adalah dilindungi oleh PIDM untuk kehilangan sebahagian atau keseluruhan manfaat-manfaat takaful tersebut, sekiranya berlaku kegagalan ahli Pengendali Takaful. Untuk maklumat lanjut berkenaan had perlindungan dan skop perlindungan, sila layari web PIDM (https://www.pidm.gov.my) atau hubungi talian bebas tol PIDM di 1-800-88-1266.

Penafian:

Penerangan ciri-ciri dan manfaat-manfaat produk takaful di dalam ini bukanlah satu kontrak takaful dan hanyalah ringkasan produk takaful bagi tujuan rujukan yang mudah dan cepat. Terma-terma dan syarat-syarat lengkap untuk produk takaful ini terdapat dalam Kontrak Dokumen Sun Life Malaysia Takaful Berhad [No. Pendaftaran 200501012215 (689263-M)], Operator Takaful.

CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank") tidak menanggung tanggungjawab, kewajipan atau liabiliti produk takaful ini dan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh Operator Takaful.

Pihak Bank hanya bertindak sebagai pengedar untuk produk takaful ini.

Produk takaful ini dimiliki oleh Sun Life Malaysia dan bukan produk kepunyaan Bank. Oleh itu, produk takaful ini adalah tidak dijamin oleh Bank, subsidiarinya dan/atau ahli gabungannya dan Pengendali Takaful perlu menanggung sepenuhya tanggungjawab, kewajipan dan liabiliti takaful untuk produk takaful ini.

 

Tertakluk pada Terma dan Syarat.