Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Manfaat Kematian Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (TPD)
Manfaat Kematian
Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (TPD)

Kelayakan

Terbuka kepada pelanggan CIMB Islamic yang mempunyai Pembiayaan Bertempoh-i CIMB Bercagarkan Sijil ASB

Had Umur Kemasukan (umur pada hari jadi terakhir)

Umur Kemasukan Minimum: 18 tahun

Umur Kemasukan Maksimum: 60 tahun

Umur Tamat Tempoh: 70 tahun

Tempoh Sijil

Tempoh Sijil Minimum: 1 tahun

Umur Tamat Maksimum: 40 tahun atau umur tamat maksimum apabila orang yang dilindungi mencapai 70 tahun, yang mana lebih awal.

Jumlah Yang Dilindungi

Jumlah Yang Dilindungi Minimum: RM10,000

Jumlah Yang Dilindungi Maksimum: Tiada had, tetapi tertakluk pada pengunderaitan.

 

Nota Penting

Produk ini diuruskan oleh Sun Life Malaysia Takaful Berhad, [No. Pendaftaran 200501012215 (689263-M)] ("Sun Life Malaysia"), Operator Takaful yang berdaftar dengan Bank Negara Malaysia di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013.

Sun Life Malaysia Takaful Berhad adalah ahli Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Manfaat-manfaat yang dibayar di bawah sijil/polisi/kontrak yang layak adalah dilindungi oleh PIDM sehingga had perlindungan. Sila rujuk Brosur Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans (TIPS) PIDM atau hubungi Sun Life Malaysia Takaful Berhad atau PIDM (layari www.pidm.gov.my).


Penafian:

Penerangan ciri-ciri dan manfaat-manfaat produk takaful di dalam ini bukanlah satu kontrak takaful dan hanyalah ringkasan produk takaful bagi tujuan rujukan yang mudah dan cepat. Terma-terma dan syarat-syarat lengkap untuk produk takaful ini terdapat dalam Kontrak Dokumen Sun Life Malaysia Takaful Berhad [No. Pendaftaran 200501012215 (689263-M)], Operator Takaful.

CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank") tidak menanggung tanggungjawab, kewajipan atau liabiliti produk insurans ini dan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh Operator Takaful.

Pihak bank hanya berfungsi sebagai pengedar untuk produk takaful ini.

Produk takaful ini dimiliki oleh Sun Life Malaysia dan bukan produk kepunyaan Bank. Oleh itu, produk takaful ini adalah tidak dijamin oleh Bank, subsidiarinya dan/atau ahli gabungannya dan Operator Takaful perlu menanggung sepenuhya tanggungjawab, kewajipan dan liabiliti takaful untuk produk takaful ini.

 

Tertakluk pada Terma dan Syarat.