Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Manfaat Kematian Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (TPD) Penyakit Kritikal
Manfaat Kematian
Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (TPD)
Penyakit Kritikal

Kelayakan

  • Terbuka kepada semua pemegang prinsipal kad kredit konvensional CIMB Bank
  • Credit Protector Plus memberi perlindungan atas jumlah baki tertunggak kad kredit pada tarikh kejadian berlaku.
  • Jumlah baki tertunggak bermaksud baki penyata terakhir, termasuk baki tertunggak untuk perkhidmatan kad kredit (contoh: Cash Lite, Pelan Pembayaran Ansuran, Pelan Pembayaran Flexi, penukaran baki dan/atau sebarang perkhidmatan yang akan diperkenalkan pada masa hadapan) kepada akaun kad kredit yang bertransaksi sebelum kejadian yang dilindungi berlaku.

Had Umur Kemasukan (umur pada hari jadi terakhir)

Umur Kemasukan Minimum: 18 tahun

Umur Kemasukan Maksimum: 60 tahun

Umur Tamat Tempoh: 65 tahun

Jumlah yang Diinsuranskan Jumlah yang Diinsuranskan Maksimum: RM150,000

 

Nota Penting

Produk ini diunderait oleh Sun Life Malaysia Assurance Berhad, [No. Pendaftaran 199001005930 (197499-U)] ("Sun Life Malaysia"), syarikat insurans yang berdaftar dengan Bank Negara Malaysia di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013.

Sun Life Malaysia Assurance Berhad adalah ahli Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Manfaat-manfaat yang dibayar di bawah sijil/polisi/kontrak yang layak adalah dilindungi oleh PIDM sehingga had perlindungan. Sila rujuk Brosur Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans (TIPS) PIDM atau hubungi Sun Life Malaysia Assurance Berhad atau PIDM (layari www.pidm.gov.my).


Penafian
:

Penerangan ciri-ciri dan manfaat-manfaat produk insurans di dalam ini bukanlah satu kontrak insurans dan hanyalah ringkasan produk insurans bagi tujuan rujukan yang mudah dan cepat. Terma-terma dan syarat-syarat lengkap untuk produk insurans ini terdapat dalam Polisi Dokumen Sun Life Malaysia Assurance Berhad [No. Pendaftaran 199001005930 (197499-U)], Syarikat Insurans.

CIMB Bank Berhad ("Bank") tidak menanggung tanggungjawab, kewajipan atau liabiliti produk insurans ini dan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat Insurans.

Pihak bank hanya berfungsi sebagai pengedar untuk produk insurans ini.

Produk insurans ini dimiliki oleh Sun Life Malaysia dan bukan produk kepunyaan Bank. Oleh itu, produk insurans ini adalah tidak dijamin oleh Bank, subsidiarinya dan/atau ahli gabungannya dan  Syarikat Insurans perlu menanggung sepenuhya tanggungjawab, kewajipan dan liabiliti insurans untuk produk insurans ini.

 

Tertakluk pada Terma dan Syarat.