Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Ekstensif & Fleksibel Manfaat & Diskaun Peruntukan Penuh Premium
Ekstensif & Fleksibel
Manfaat & Diskaun
Peruntukan Penuh Premium

Kelayakan

Umur kemasukan: Berdasarkan umur anda pada hari jadi terakhir

Untuk orang yang diinsuranskan

Tempoh Polisi 30 tahun Sehingga umur 70 tahun Sehingga umur 80 tahun Sehingga umur 99 tahun
Umur kemasukan minimum 18 tahun 30 hari 30 hari 30 hari
Umur kemasukan maksimum 40 tahun 50 tahun 60 tahun 70 tahun*

*Umur kemasukan maksimum untuk perlindungan TPD ialah 69 tahun.

 

Untuk pemilik polisi

Umur kemasukan minimum adalah 18 tahun.

 

Tempoh polisi

Pelan ini menyediakan 4 tempoh polisi untuk pilihan anda:

  • Sehingga umur 70 tahun
  • Sehingga umur 80 tahun
  • Sehingga umur 99 tahun
  • Tempoh polisi selama 30 tahun

Diskaun Pada Kos Insurans

Jumlah asas yang diinsuranskan Diskaun pada COI asas
RM 500,000 - RM 999,999 10%
RM 1,000,000 - RM 2,499,999 15%
RM 2,500,000 dan ke atas 20%

Catatan

1 Sebarang manfaat yang akan dibayar akan tertakluk kepada penolakan keterhutangan (jika ada).

 

2 Perlindungan TPD akan tamat pada ulang tahun bulanan polisi sejurus selepas orang yang diinsuranskan mencapai umur 70 tahun dan tertakluk kepada maksimum agregat had sebanyak RM8,000,000 setiap hayat.

 

Nota Penting

Produk ini diunderait oleh Sun Life Malaysia Assurance Berhad, [No. Pendaftaran 199001005930 (197499-U)]("Sun Life Malaysia"), syarikat insurans yang berdaftar dengan Bank Negara Malaysia di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013.

Sun Life Malaysia adalah ahli Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Sebagai ahli PIDM, sesetengah manfaat yang diinsuranskan di bawah polisi-polisi insurans yang ditawarkan oleh Sun Life Malaysia adalah dilindungi oleh PIDM untuk kehilangan sebahagian atau keseluruhan manfaat-manfaat insurans tersebut, sekiranya berlaku kegagalan ahli syarikat insurans. Untuk maklumat lanjut berkenaan had perlindungan dan skop perlindungan, sila layari web PIDM (https://www.pidm.gov.my) atau hubungi talian bebas tol PIDM di 1-800-88-1266.

Penafian
:

Penerangan ciri-ciri dan manfaat-manfaat produk insurans di dalam ini bukanlah satu kontrak insurans dan hanyalah ringkasan produk insurans bagi tujuan rujukan yang mudah dan cepat. Terma-terma dan syarat-syarat lengkap untuk produk insurans ini terdapat dalam Polisi Dokumen Sun Life Malaysia Assurance Berhad [No. Pendaftaran 199001005930 (197499-U)], Syarikat Insurans.

CIMB Bank Berhad ("Bank") tidak menanggung tanggungjawab, kewajipan atau liabiliti produk insurans ini dan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat Insurans.

Pihak bank hanya berfungsi sebagai pengedar untuk produk insurans ini.

Produk insurans ini dimiliki oleh Sun Life Malaysia dan bukan produk kepunyaan Bank. Oleh itu, produk insurans ini adalah tidak dijamin oleh Bank, subsidiarinya dan/atau ahli gabungannya dan  Syarikat Insurans perlu menanggung sepenuhya tanggungjawab, kewajipan dan liabiliti insurans untuk produk insurans ini.

 

Tertakluk pada Terma dan Syarat.