Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Permohonan Mudah Perlindungan & Kematangan Manfaat Terjamin
Permohonan Mudah
Perlindungan & Kematangan
Manfaat Terjamin

Kelayakan

  • Umur kemasukan: Berdasarkan umur anda pada hari jadi terakhir
  • Had umur kemasukan untuk orang yang diinsuranskan: Berdasarkan pilihan tempoh pembayaran premium
  • Had umur kemasukan untuk pemilik polisi: Umur minimum adalah 18 tahun
Tempoh Pembayaran Premium Umur Kemasukan Minimum
(Orang yang Diinsuranskan)
Umur Kemasukan Maksimum
(Orang yang Diinsuranskan)
5 tahun Umur 30 hari 60 tahun
10 tahun Umur 30 hari 60 tahun
Sehingga umur 60 tahun Umur 30 hari 50 tahun

Catatan

Bergantung pada umur dan keadaan kesihatan orang yang diinsuranskan.

2 Perlindungan TPD akan tamat pada ulangtahun bulanan sejurus selepas orang yang diinsuranskan mencapai umur 70 tahun.

 

3 Asalkan semua premium yang patut dibayar telah dibayar dan polisi berkuatkuasa, manfaat elaun pemeriksaan kesihatan dan manfaat bonus kesetiaan adalah terjamin dan dibayar daripada akaun universal, tanpa mengambil kira nilai akaun universal.

 

4 Anda diberikan tempoh tenggang selama 30 hari dari tarikh akhir pembayaran premium yang berikut. Jika anda tidak membayar premium dalam tempoh tenggang 30 hari dari tarikh premium patut dibayar dan sekiranya ia telah mencapai nilai tunai yang mencukupi, polisi anda akan terus berkuatkuasa di bawah peruntukan pinjaman premium automatik. Perlindungan anda kekal berkuatkuasa sehingga nilai tunai tidak mencukupi untuk membayar premium yang tertunggak. Polisi anda akan luput selepasnya.

 

Nota Penting

Produk ini diunderait oleh Sun Life Malaysia Assurance Berhad, [No. Pendaftaran 199001005930 (197499-U)]("Sun Life Malaysia"), syarikat insurans yang dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia dan berdaftar di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013.

 

Sun Life Malaysia Assurance Berhad adalah ahli Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Manfaat-manfaat yang dibayar di bawah sijil/polisi/kontrak yang layak adalah dilindungi oleh PIDM sehingga had perlindungan. Sila rujuk Brosur Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans (TIPS) PIDM atau hubungi Sun Life Malaysia Assurance Berhad atau PIDM (layari www.pidm.gov.my).

 

Penafian:

Penerangan ciri-ciri dan manfaat-manfaat produk insurans di dalam ini bukanlah satu kontrak insurans dan hanyalah ringkasan produk insurans bagi tujuan rujukan yang mudah dan cepat. Terma-terma dan syarat-syarat lengkap untuk produk insurans ini terdapat dalam Polisi Dokumen Sun Life Malaysia Assurance Berhad [No. Pendaftaran 199001005930 (197499-U)], Syarikat Insurans.

CIMB Bank Berhad ("Bank") tidak menanggung tanggungjawab, kewajipan atau liabiliti produk insurans ini dan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat Insurans.

Pihak bank hanya bertindak sebagai pengedar untuk produk insurans ini.

Produk insurans ini dimiliki oleh Sun Life Malaysia dan bukan produk kepunyaan Bank. Oleh itu, produk insurans ini adalah tidak dijamin oleh Bank, subsidiarinya dan/atau ahli gabungannya dan  Syarikat Insurans perlu menanggung sepenuhya tanggungjawab, kewajipan dan liabiliti insurans untuk produk insurans ini.

 

Tertakluk pada Terma dan Syarat.