Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Manfaat Kematian
Manfaat Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (TPD)
Rider Refund of Contribution (Pilihan)

Kelayakan

Terbuka kepada semua pelanggan CIMB yang memiliki pembiayaan perniagaan

  MRTT ROC
Had Umur Kemasukan (umur pada hari lahir terakhir) Umur Kemasukan Minimum: 18 tahun

Umur Kemasukan Maksimum: 65 tahun

Umur Tamat Tempoh: 70 tahun
Umur Kemasukan Minimum: 18 tahun

Umur Kemasukan Maksimum: 60 tahun

Umur Tamat Tempoh: 70 tahun
Tempoh Sijil Tempoh Minimum: 3 tahun

Tempoh Maksimum: 40 tahun (termasuk tempoh penangguhan. Sijil akan tamat apabila orang yang dilindungi mencapai umur 70 tahun, walaupun tempoh maksimum masih belum dicapai)

Tempoh Minimum: 10 tahun (termasuk tempoh tertangguh)

 

Tempoh Maksimum: 20 tahun, tambahan 5 tahun maksimum untuk tempoh penangguhan, jika ada.

Tempoh Penangguhan

Tempoh Minimum: 0 tahun

 

Tempoh Maksimum: 5 tahun

Tempoh Minimum: 0 tahun

 

Tempoh Maksimum: 5 tahun

Jumlah yang Dilindungi

Jumlah yang Dilindungi Minimum: RM10,000

 

Jumlah yang Dilindungi Maksimum: Tiada had. Tertakluk kepada pengunderaitan sekiranya jumlah yang dilindungi melebihi RM550,000.

Jumlah yang dilindungi untuk Rider bersamaan dengan sumbangan rider.

Nota Penting

Produk ini diuruskan oleh Sun Life Malaysia Takaful Berhad, [No. Pendaftaran 200501012215 (689263-M)]("Sun Life Malaysia"), Operator Takaful yang berdaftar dengan Bank Negara Malaysia di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013.

Sun Life Malaysia adalah ahli Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Sebagai ahli PIDM, sesetengah manfaat yang dilindungi di bawah sijil-sijil takaful yang ditawarkan oleh Sun Life Malaysia adalah dilindungi oleh PIDM untuk kehilangan sebahagian atau keseluruhan manfaat-manfaat takaful tersebut, sekiranya berlaku kegagalan ahli Operator Takaful. Untuk maklumat lanjut berkenaan had perlindungan dan skop perlindungan, sila layari web PIDM (https://www.pidm.gov.my) atau hubungi talian bebas tol PIDM di 1-800-88-1266.

Penafian:

Penerangan ciri-ciri dan manfaat-manfaat produk takaful di dalam ini bukanlah satu kontrak takaful dan hanyalah ringkasan produk takaful bagi tujuan rujukan yang mudah dan cepat. Terma-terma dan syarat-syarat lengkap untuk produk takaful ini terdapat dalam Kontrak Dokumen Sun Life Malaysia Takaful Berhad [No. Pendaftaran 200501012215 (689263-M)], Operator Takaful.

CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank") tidak menanggung tanggungjawab, kewajipan atau liabiliti produk takaful ini dan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh Operator Takaful.

Pihak bank hanya berfungsi sebagai pengedar untuk produk takaful ini.

Produk takaful ini dimiliki oleh Sun Life Malaysia dan bukan produk kepunyaan Bank. Oleh itu, produk takaful ini adalah tidak dijamin oleh Bank, subsidiarinya dan/atau ahli gabungannya dan Operator Takaful perlu menanggung sepenuhya tanggung jawab, kewajipan dan liabiliti takaful untuk produk takaful ini.

 

Tertakluk kepada terma dan syarat.