Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Manfaat Kematian
Manfaat Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (TPD)
Bayaran Balik Premium Rider (Pilihan)

Kelayakan

Terbuka kepada semua peminjam CIMB Bank yang memiliki pinjaman perniagaan

  MRTA ROP
Had Umur Kemasukan (umur pada hari lahir terakhir)

Umur Kemasukan Minimum: 18 tahun


Umur Kemasukan Maksimum: 65 tahun


Umur Tamat Tempoh: 70 tahun

Umur Kemasukan Minimum: 18 tahun

Umur Kemasukan Maksimum: 60 tahun

Umur Tamat Tempoh: 70 tahun
Tempoh Sijil Tempoh Minimum: 3 tahun

Tempoh Maksimum: 40 tahun (termasuk tempoh penangguhan. Sijil akan tamat apabila orang yang diinsuranskan mencapai umur 70 tahun, walaupun tempoh maksimum masih belum dicapai)

Tempoh Minimum: 10 tahun (termasuk tempoh tertangguh)

 

Tempoh Maksimum: 20 tahun (tidak termasuk tempoh penangguhan. Sijil akan tamat apabila orang yang diinsuranskan mencapai umur 70 tahun, walaupun tempoh maksimum masih belum dicapai)

Tempoh Penangguhan

Tempoh Minimum: 0 tahun

 

Tempoh Maksimum: 5 tahun

Tempoh Minimum: 0 tahun

 

Tempoh Maksimum: 5 tahun

Jumlah yang Diinsuranskan

Jumlah yang Diinsuranskan Minimum: RM10,000

 

Jumlah yang Diinsuranskan maksimum: Tiada had.

Tertakluk kepada pengunderaitan sekiranya Jumlah yang Diinsuranskan melebihi RM550,000

Jumlah yang Diinsuranskan bersamaan dengan premium rider.

Nota Penting

Produk ini diunderait oleh Sun Life Malaysia Assurance Berhad, [No. Pendaftaran 199001005930 (197499-U)]("Sun Life Malaysia"), syarikat insurans yang berdaftar dengan Bank Negara Malaysia di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013.

Sun Life Malaysia Assurance Berhad adalah ahli Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Manfaat-manfaat yang dibayar di bawah sijil/polisi/kontrak yang layak adalah dilindungi oleh PIDM sehingga had perlindungan. Sila rujuk Brosur Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans (TIPS) PIDM atau hubungi Sun Life Malaysia Assurance Berhad atau PIDM (layari www.pidm.gov.my).


Penafian:

Penerangan ciri-ciri dan manfaat-manfaat produk insurans di dalam ini bukanlah satu kontrak insurans dan hanyalah ringkasan produk insurans bagi tujuan rujukan yang mudah dan cepat. Terma-terma dan syarat-syarat lengkap untuk produk insurans ini terdapat dalam Polisi Dokumen Sun Life Malaysia Assurance Berhad [No. Pendaftaran 199001005930 (197499-U)], Syarikat Insurans.

CIMB Bank Berhad ("Bank") tidak menanggung tanggungjawab, kewajipan atau liabiliti produk insurans ini dan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat Insurans.

Pihak bank hanya berfungsi sebagai pengedar untuk produk insurans ini.

Produk insurans ini dimiliki oleh Sun Life Malaysia dan bukan produk kepunyaan Bank. Oleh itu, produk insurans ini adalah tidak dijamin oleh Bank, subsidiarinya dan/atau ahli gabungannya dan  Syarikat Insurans perlu menanggung sepenuhya tanggung jawab, kewajipan dan liabiliti insurans untuk produk insurans ini.

 

Tertakluk kepada terma dan syarat.