Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Manfaat Kematian
Manfaat Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (TPD)

Kelayakan

Terbuka kepada semua pelanggan CIMB Bank yang mengambil pinjaman Enterprise Portfolio Guarantee

Had Umur Kemasukan (umur pada hari lahir terakhir)

 

 • Umur Kemasukan Minimum: 21 tahun
 • Umur Kemasukan Maksimum: 65 tahun
 • Umur Tamat Tempoh Maksimum: 70 tahun

Tempoh Sijil

 • Tempoh Minimum: 1 tahun
 • Tempoh Maksimum: 10 tahun atau sehingga umur 70 tahun, yang mana lebih awal

Jumlah yang Diinsuranskan

 • Jumlah yang Diinsuranskan Minimum: RM50,000
 • Jumlah yang Diinsuranskan Maksimum: RM1,000,000, tertakluk kepada pengunderaitan (Pemilikan Tunggal: RM250,000)

Nota Penting

Produk ini diunderait oleh Sun Life Malaysia Assurance Berhad, [No. Pendaftaran 199001005930 (197499-U)]("Sun Life Malaysia"), syarikat insurans yang berdaftar dengan Bank Negara Malaysia di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013.

Sun Life Malaysia adalah ahli Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Sebagai ahli PIDM, sesetengah manfaat yang diinsuranskan di bawah polisi-polisi insurans yang ditawarkan oleh Sun Life Malaysia adalah dilindungi oleh PIDM untuk kehilangan sebahagian atau keseluruhan manfaat-manfaat insurans tersebut, sekiranya berlaku kegagalan ahli syarikat insurans. Untuk maklumat lanjut berkenaan had perlindungan dan skop perlindungan, sila layari web PIDM (https://www.pidm.gov.my) atau hubungi talian bebas tol PIDM di 1-800-88-1266.

Penafian:

Penerangan ciri-ciri dan manfaat-manfaat produk insurans di dalam ini bukanlah satu kontrak insurans dan hanyalah ringkasan produk insurans bagi tujuan rujukan yang mudah dan cepat. Terma-terma dan syarat-syarat lengkap untuk produk insurans ini terdapat dalam Polisi Dokumen Sun Life Malaysia Assurance Berhad [No. Pendaftaran 199001005930 (197499-U)], Syarikat Insurans.

CIMB Bank Berhad ("Bank") tidak menanggung tanggungjawab, kewajipan atau liabiliti produk insurans ini dan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat Insurans.

Pihak bank hanya berfungsi sebagai pengedar untuk produk insurans ini.

Produk insurans ini dimiliki oleh Sun Life Malaysia dan bukan produk kepunyaan Bank. Oleh itu, produk insurans ini adalah tidak dijamin oleh Bank, subsidiarinya dan/atau ahli gabungannya dan  Syarikat Insurans perlu menanggung sepenuhya tanggung jawab, kewajipan dan liabiliti insurans untuk produk insurans ini.

 

Tertakluk kepada terma dan syarat.