Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Kad Perniagaan Platinum CIMB

No Jenis-jenis caj Caj
1 Fi Tahunan Dikecualikan
2 Caj Kewangan untuk Transaksi Runcit

Caj adalah: 

 

a)       1.25% sebulan atau 15% setahun jika anda telah segera menjelaskan bayaran minimum anda untuk 12 bulan berturut-turut.

 

b)       1.42% sebulan atau 17% setahun jika anda telah segera menjelaskan bayaran minimum sekurang-kurangnya 10 bulan dalam kitaran 12 bulan.

 

c)       1.50% sebulan 18% setahun jika rekod pembayaran anda tidak berada dalam sama ada (a) atau (b) di atas.

3 Fi Pendahuluan Tunai Fi pendahuluan tunai adalah 5% daripada jumlah pendahuluan atau minimum RM15.00, yang mana lebih tinggi. Ini dikenakan untuk setiap transaksi pendahuluan tunai.
4 Caj Kewangan untuk Transaksi Tunai 1.5% sebulan atau 18% setahun dikira berdasarkan kiraan atas baki harian dari tarikh transaksi sehingga tarikh ia diselesaikan sepenuhnya.
5 Pengeluaran ATM / Pertanyaan Akaun PLUS/CIRRUS RM2.00 setiap satu.
6 Bayaran Balik Bulanan Minimum

5% daripada Baki Semasa * + 100% Cukai Perkhidmatan dan sebarang cukai nilai tambah lain yang dikenakan (jika ada) + 100% daripada semua ansuran bulanan yang kena dibayar bagi sebarang program/aturan yang dikendalikan oleh Bank (jika ada) + sebarang bayaran minimum yang belum dibayar yang dinyatakan dalam penyata bulan sebelumnya; atau RM50.00, yang mana lebih tinggi.

 

* Baki semasa = jumlah transaksi runcit (jika ada) + jumlah pendahuluan tunai (jika ada) + caj kewangan dan/atau denda bayar lewat dan apa-apa fi dan caj lain yang berkenaan (jika ada).

7 Tempoh Percuma Caj Kewangan

Bayaran penuh ke atas baki penyata terdahulu:

 

- Nikmati tempoh tanpa caj kewangan selama 20 hari untuk semua transaksi runcit baru dari tarikh kenyataan.
 

Bayaran separa atau minimum ke atas baki penyata terdahulu:
 

- Tiada tempoh tanpa caj kewangan.
- Caj kewangan akan dikenakan ke atas baki tertunggak anda yang belum dibayar (kecuali baki yang berkaitan dengan caj kewangan dan caj lewat yang dibawa ke hadapan dari kenyataan sebelumnya) dan semua transaksi baru dari tarikh transaksi dihantar.

8 Denda Bayar Lewat 1% ke atas baki belum dibayar yang timbul daripada transaksi runcit dan pendahuluan tunai, tertakluk kepada minimum RM10.00 dan maksimum RM100.00 dan hanya akan dikenakan jika bayaran minimum tidak dibayar pada tarikh tamat tempoh.
9 Penukaran untuk Transaksi Luar Negara

Kadar penukaran seperti yang ditentukan oleh Mastercard International ditambah dengan kos pentadbiran sebanyak 1% serta sebarang fi transaksi yang dikenakan oleh Mastercard International.

 

Dynamic Currency Conversion (DCC) adalah perkhidmatan yang ditawarkan oleh pedagang luar negara tertentu untuk menyediakan pilihan untuk membayar dalam Ringgit Malaysia (termasuk pembelian dalam talian) untuk pembelian luar negara.

10 Kad Penggantian Kali pertama – RM10.00 setiap kad
Selepasnya – RM50.00 setiap kad
11 Fi Penyata Kertas RM2.00 setiap penyata setiap kad kredit
12 Fi Permintaan Penyata Tambahan RM5.00 setiap penyata bulanan
13 Cukai Perkhidmatan RM25 akan dikenakan ke atas setiap kad kredit setelah pengaktifan dan pembaharuan tahunan kad kredit.
14 Duti Setem

a)       Terpakai untuk Pemohon-pemohon  yang mengenakan/menjanjikan/menyerahkan Deposit Tetap kepada Bank – Duti setem Ad valorem mengikut Akta Duti Setem 1949 (Semakan 1989).

 

b)       Terpakai untuk Memorandum Jaminan Berterusan & Indemniti (MCGI) (jika berkenaan) – Duti setem nominal mengikut Akta Duti Setem 1949 (Semakan 1989).