Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Perlindungan

Kelayakan

Sah untuk pemilik rumah, pemilik atau penyewa premis yang dilindungi. Sah untuk syarikat perniagaan dan perbadanan, tertakluk pada pertimbangan penajajaminan oleh Operator Takaful.

Notis Penting

Takaful Ikhlas General Berhad (TIGB) adalah ahli Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Sebagai ahli PIDM, sesetengah manfaat yang diliputi di bawah sijil takaful ditawarkan oleh TIGB adalah dilindungi daripada kerugian sebahagian atau keseluruhan manfaat Takaful oleh PIDM, sekiranya berlaku kegagalan ahli Operator Takaful. Untuk maklumat lanjut berkenaan had perlindungan dan skop liputan, sila layari laman web PIDM (https://www.pidm.gov.my) atau hubungi talian bebas tol PIDM di 1-800-88-1266.

 

Penafian

 

Produk ini diuruskan oleh Takaful Ikhlas General Berhad Nombor Pendaftaran 201701019705 (1233870-A), Operator Takaful yang berdaftar dengan Bank Negara Malaysia di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013.


Deskripsi ciri-ciri dan manfaat dilampirkan pada produk takaful ini bukan kontrak/sijil takaful am dan hanyalah ringkasan produk takaful bagi tujuan rujukan. Terma dan syarat lengkap produk takaful terkandung di dalam Kontrak/Sijil Dokumen Takaful Ikhlas General Berhad Nombor Pendaftaran 201701019705 (1233870-A), Operator Takaful.


CIMB Islamic Bank Berhad (“Bank”) tidak bertanggungjawab, bersetuju atau memegang liabiliti untuk produk takaful dan perkhidmatan yang diberikan oleh Operator Takaful. Pihak Bank hanya berfungsi sebagai pengedar untuk produk takaful ini.


Produk takaful ini adalah hak milik Takaful Ikhlas General Berhad dan bukan produk kepunyaan pihak Bank. Bermaksud produk takaful ini tiada jaminan oleh pihak Bank, syarikat subsidiari atau ahli gabungan dan Operator Takaful perlu sepenuhnya bertanggungjawab, bersetuju dan memegang liabiliti untuk produk takaful ini.

 

Tertakluk pada Terma dan Syarat.