Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Kempen Pulangan Tunai CashLite

Suka Pulangan Tunai? Dapatkan sehingga RM999 dengan CIMB Bank CashLite.

Mohon CashLite untuk dapatkan wang tunai daripada had kredit sedia ada Kad Kredit CIMB Bank anda untuk menikmati tawaran istimewa ini.

Pulangan Tunai yang anda akan terima berdasarkan
jumlah CashLite yang dibayar


Manfaat CIMB Bank CashLite yang memudahkan:

Tempoh Kempen : 1 September until 31 Oktober 2021.

Nota Penting

1. Kempen akan berlangsung dari 1 September 2021 hingga 31 Oktober 2021.
2. Untuk menyertai Kempen ini, pemegang Kad Kredit CIMB Bank yang layak mesti memohon jumlah CashLite minimum sebanyak RM10,000
melalui pautan khusus yang dinyatakan dalam SMS/eDM/CIMB Clicks.
3. Kumpulan Pulangan Tunai dihadkan pada RM150,000 setiap bulan dan dianugerahkan kepada Peserta Layak atas dasar “tiba dahulu layan
dahulu”. Setelah kumpulan Pulangan Tunai RM150,000 sebulan telah diambil, Peserta Layak yang selebihnya / berikutnya tidak akan layak
kepada Pulangan Tunai walaupun Peserta Layak memenuhi syarat dan kriteria yang dinyatakan dalam terma-terma dan syarat-syarat ini.
4. Bagi melayakkan diri untuk Pulangan Tunai, semua permohonan CashLite mestilah berjaya diluluskan dan dibayar selewat-lewatnya pada
31 Oktober 2021 dengan CashLite minimum sebanyak RM10,000.
5. Setiap Peserta Layak hanya layak kepada pulangan tunai sebanyak 1x sepanjang Tempoh Kempen.
6. Peserta Layak tidak akan dianugerahkan dengan Pulangan Tunai sekiranya Peserta Layak melebihi tempoh atau membatalkan kemudahan
CashLite pada atau sebelum kitaran bil bulan ke-3.
7. Kadar faedah / caj kemudahan perlu dibayar sama rata 9.88% setahun adalah bersamaan dengan kadar faedah / caj kemudahan perlu
dibayar efektif 17.76% setahun untuk 12 bulan, 17.95% setahun untuk 24 bulan, 17.72% setahun untuk 36 bulan, dan 17.41% setahun
untuk 48 bulan.

8. Untuk terma and syarat penuh kempen, klik sini.