Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apakah butiran rujukan penerima dan dokumen sokongan yang diperlukan untuk kelulusan pemindahan telegrafik luar negara?

Pelanggan dan Bank hendaklah mematuhi keperluan Kawal Selia apabila memulakan pembayaran pemindahan telegrafik luar negara (contohnya: Peraturan Foreign Exchange Notices, Rangka Kerja Penguatkuasaan Pelaporan Statistik dan lain-lain) dan dokumen-dokumen sokongan berikut diperlukan untuk memproses pembayaran pemindahan telegrafik luar negara.

Untuk pembayaran mata wang asing bukan pelaburan, berikut adalah beberapa dokumen sokongan yang diperlukan:

Jenis Pembayaran yang Dibenarkan

Dokumen Sokongan

Butiran rujukan benefisiari

Pendidikan


Di Antara Penduduk Bermastautin —

a) Surat Tawaran atau Invois dari sekolah/kolej luar negara

b) Pass/ Kad Pelajar yang Sah (Pilihan)
c) Petunjuk yuran & perbelanjaan sara hidup selama satu tahun (Pilihan)

Nombor ID Pelajar

Pekerjaan di Luar Negeri

Di Antara Penduduk Bermastautin — Surat Tawaran Majikan atau Surat daripada majikan yang mengesahkan pekerjaan, ID Pekerja, Permit Kerja Kakitangan, dll.

Nombor ID Staf

Bayaran untuk Barangan & Perkhidmatan


Di Antara Penduduk Bermastautin — Tidak Dibenarkan. Memerlukan Kelulusan BNM.

Di Antara Penduduk Bermastautin kepada Bukan Bermastautin — Invois, Bil Pertukaran, dll

Nombor Invois

Bayaran Antara Ahli Keluarga Asas seperti perbelanjaan sara hidup dan lain-lain

Di Antara Penduduk Bermastautin — Bukti hubungan seperti sijil perkahwinan, sijil kelahiran, dsb.

TIADA

Pembayaran Pinjaman Yang Diambil Oleh Penduduk Di Malaysia atau di Luar Negara


Bagi penduduk individu, pemilik tunggal, perkongsian umum - apa-apa bentuk perjanjian pinjaman, nota janji hutang yang ditandatangani dengan individu atau surat tawaran dari institusi kewangan tempatan atau bukan tempatan. (penduduk individu dibenarkan meminjam sehingga bersamaan RM10 juta daripada Penduduk atau Bukan Penduduk)

Bagi entiti pemastautin — sebarang bentuk perjanjian atau surat tawaran daripada institusi kewangan

1.       Semua entiti dalam kumpulan entiti dibenarkan meminjam sehingga RM100 juta secara agregat daripada bukan pemastautin

2.       Daripada bank tempatan (selain daripada garis perdagangan) sehingga RM50 juta dalam agregat setiap tahun kalendar berdasarkan kumpulan korporat.

TIADA

Pinjaman oleh Penduduk Tak Menetap kepada Penduduk

Perjanjian pinjaman atau apa-apa dokumen yang membuktikan jumlah pinjaman yang diambil oleh penduduk daripada Penduduk Bukan Bermastautin. Sekatan yang sama seperti yang dinyatakan dalam perkara (5)

TIADA