Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Pelan & Pendaftaran Penakatan & Kematangan Liputan & Rider
Pelan & Pendaftaran
Penakatan & Kematangan
Liputan & Rider

Bagaimana Ia Berfungsi?

Sun Wealth - Bagaimana Ia Berfungsi?

Kelayakan

  • Umur kemasukan: Berdasarkan umur anda pada hari jadi terakhir
  • Umur kemasukan minimum: 30 hari
  • Umur kemasukan maksimum: berdasarkan pelan yang dipilih
3 Pay 15 Term* 70 tahun
5 Pay 20 Term** 65 tahun
8 Pay 25 Term*** 60 tahun


Nota:
 

* Tempoh pembayaran premium 3 tahun dan tempoh perlindungan polisi 15 tahun.

** Tempoh pembayaran premium 5 tahun dan tempoh perlindungan polisi 20 tahun.

*** Tempoh pembayaran premium 8 tahun dan tempoh perlindungan polisi 25 tahun.

 

Had umur kemasukan untuk pemilik polisi:

Umur minimum adalah 18 tahun.

Catatan

1 Tidak terpakai untuk permohonan warga asing, di mana pengunderaitan mungkin dikenakan.

 

Jumlah berlainan bergantung pada pelan dipilih.

 

3 Sekiranya orang yang diinsuranskan meninggal dunia atau mengalami TPD akibat bukan kemalangan dalam tempoh 24 bulan pertama dari tarikh permulaan polisi, 100% daripada akaun universal dan nilai akaun pengumpulan (jika ada), menolak sebarang keberhutangan, akan dibayar kepada anda. Perlindungan TPD akan tamat pada ulang tahun bulanan sejurus selepas orang yang diinsuranskan mencapai umur 65 tahun.

 

Nota Penting

Produk ini diunderait oleh Sun Life Malaysia Assurance Berhad, [No. Pendaftaran 199001005930 (197499-U)]("Sun Life Malaysia"), syarikat insurans yang berdaftar dengan Bank Negara Malaysia di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013.

Sun Life Malaysia adalah ahli Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Sebagai ahli PIDM, sesetengah manfaat yang diinsuranskan di bawah polisi-polisi insurans yang ditawarkan oleh Sun Life Malaysia adalah dilindungi oleh PIDM untuk kehilangan sebahagian atau keseluruhan manfaat-manfaat insurans tersebut, sekiranya berlaku kegagalan ahli syarikat insurans. Untuk maklumat lanjut berkenaan had perlindungan dan skop perlindungan, sila layari web PIDM (https://www.pidm.gov.my) atau hubungi talian bebas tol PIDM di 1-800-88-1266.

Penafian:

Penerangan ciri-ciri dan manfaat-manfaat produk insurans di dalam ini bukanlah satu kontrak insurans dan hanyalah ringkasan produk insurans bagi tujuan rujukan yang mudah dan cepat. Terma-terma dan syarat-syarat lengkap untuk produk insurans ini terdapat dalam Polisi Dokumen Sun Life Malaysia Assurance Berhad [No. Pendaftaran 199001005930 (197499-U)], Syarikat Insurans.

CIMB Bank Berhad ("Bank") tidak menanggung tanggungjawab, kewajipan atau liabiliti produk insurans ini dan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat Insurans.

Pihak bank hanya berfungsi sebagai pengedar untuk produk insurans ini.

Produk insurans ini dimiliki oleh Sun Life Malaysia dan bukan produk kepunyaan Bank. Oleh itu, produk insurans ini adalah tidak dijamin oleh Bank, subsidiarinya dan/atau ahli gabungannya dan  Syarikat Insurans perlu menanggung sepenuhya tanggungjawab, kewajipan dan liabiliti insurans untuk produk insurans ini.

 

Tertakluk pada Terma dan Syarat.