Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Manfaat Rawatan Di Luar Negara Manfaat Lain-lain Pendaftaran
Manfaat Rawatan Di Luar Negara
Manfaat Lain-lain
Pendaftaran

Kelayakan

Umur kemasukan: Berdasarkan umur anda pada hari jadi terakhir

  Orang yang diinsuranskan (Untuk Pelan Sehingga Umur 70) Orang yang diinsuranskan (Untuk Pelan Sehingga Umur 80) Pemilik Polisi
Umur kemasukan minimum 30 hari 30 hari 18 tahun
Umur kemasukan maksimum 60 tahun 65 tahun 99 tahun

Tempoh Polisi

Anda mempunyai kebebasan untuk memilih tempoh polisi sehingga umur 70 atau umur 80

Catatan

Perlindungan TPD akan tamat pada ulang tahun bulanan polisi sejurus selepas orang yang diinsuranskan mencapai umur 70 tahun dan tertakluk kepada maksimum agregat had sebanyak RM8,000,000 setiap hayat.
 

2 Jika anda menuntut manfaat ini dalam tempoh 12 bulan selepas didiagnosis dengan keadaan CI peringkat awal, kami akan membayar amaun manfaat selepas menolak pembayaran untuk manfaat CI peringkat awal.

 

3 Bergantung kepada umur dan keadaan kesihatan orang yang diinsuranskan.

 

Nota Penting

Produk ini diunderait oleh Sun Life Malaysia Assurance Berhad, [No. Pendaftaran 199001005930 (197499-U)]("Sun Life Malaysia"), syarikat insurans yang berdaftar dengan Bank Negara Malaysia di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013.

Sun Life Malaysia adalah ahli Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Sebagai ahli PIDM, sesetengah manfaat yang diinsuranskan di bawah polisi-polisi insurans yang ditawarkan oleh Sun Life Malaysia adalah dilindungi oleh PIDM untuk kehilangan sebahagian atau keseluruhan manfaat-manfaat insurans tersebut, sekiranya berlaku kegagalan ahli syarikat insurans. Untuk maklumat lanjut berkenaan had perlindungan dan skop perlindungan, sila layari web PIDM (https://www.pidm.gov.my) atau hubungi talian bebas tol PIDM di 1-800-88-1266.

Penafian:

Penerangan ciri-ciri dan manfaat-manfaat produk insurans di dalam ini bukanlah satu kontrak insurans dan hanyalah ringkasan produk insurans bagi tujuan rujukan yang mudah dan cepat. Terma-terma dan syarat-syarat lengkap untuk produk insurans ini terdapat dalam Polisi Dokumen Sun Life Malaysia Assurance Berhad [No. Pendaftaran 199001005930 (197499-U)], Syarikat Insurans.

CIMB Bank Berhad ("Bank") tidak menanggung tanggungjawab, kewajipan atau liabiliti produk insurans ini dan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat Insurans.

Pihak bank hanya berfungsi sebagai pengedar untuk produk insurans ini.

Produk insurans ini dimiliki oleh Sun Life Malaysia dan bukan produk kepunyaan Bank. Oleh itu, produk insurans ini adalah tidak dijamin oleh Bank, subsidiarinya dan/atau ahli gabungannya dan  Syarikat Insurans perlu menanggung sepenuhya tanggungjawab, kewajipan dan liabiliti insurans untuk produk insurans ini.
 

Tertakluk pada Terma dan Syarat.