Manfaat & Keistimewaan

Pembayaran Tunai Segera Peroleh Keuntungan Tempoh Fleksibel Manfaat Tambahan
Pembayaran Tunai Segera
Peroleh Keuntungan
Tempoh Fleksibel
Manfaat Tambahan

Kelayakan

  • Individu berumur 18 tahun ke atas
  • Akaun bersama dibenarkan
 

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.

Keperluan

  • Kad pengenalan atau pasport
  • Deposit permulaan minimum RM10,000 untuk tempoh singkat 1, 2 atau 3 bulan
  • Tambahan deposit berganda RM1000

Kadar Keuntungan

Berdasarkan konsep Shariah Tawarruq.

Fi dan Caj

Terma dan Syarat

Nota Penting

  • Pembayaran segera boleh dibuat melalui cek, draf permintaan atau pemindahan dana kepada mana-mana akaun simpanan atau semasa Islamik atau konvensional.
  • Penarikan Balik Pramatang: Dibenarkan melalui rebat atau klausa Ibra’ di mana pelanggan bersetuju untuk memberi rebat sekiranya ada permintaan awal untuk Harga Jualan Murabahah.
  • Pengeluaran separa tidak tersedia.