Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Jaminan Kerajaan
Fi Jaminan Yang Rendah
Amaun Pembiayaan
Tempoh Pembiayaan Yang Panjang
Pelbagai Kemudahan Pembiayaan

Kelayakan & Syarat

 • Sah untuk PKS dan Syarikat Bersaiz Pertengahan (MSC) dalam semua sektor dengan sekurang-kurangnya 51% saham dipegang dan dikawal oleh warganegara Malaysia
 • Hasil tahunan tidak melebihi RM500.0 juta berdasarkan akaun yang diaudit (atau penyata cukai pendapatan di mana berkenaan) untuk mana-mana tahun kewangan yang berakhir pada tahun 2019 atau yang terbaru
 • Pemohon mesti berdaftar di bawah Akta Syarikat 1965 atau 2016; atau pihak berkuasa tempatan dan pejabat daerah Sabah dan Sarawak
 • Tidak terpakai untuk syarikat tersenarai awam yang berada di papan utama; dan subsidiari bagi syarikat tersenarai awam yang berada di papan utama, syarikat berkaitan Kerajaan, Syarikat Menteri Kewangan Diperbadankan dan perusahaan milik kerajaan negeri
 • Untuk Pembiayaan Baru, kemudahan ini hanya boleh digunakan untuk modal kerja dan/atau perbelanjaan modal. Untuk Penstrukturan dan Penyusunan Semula kemudahan pembiayaan sedia ada, dengan moratorium 12 bulan dan lanjutan tempoh pembiayaan; dan/atau modal kerja tambahan (bagi pemohon dengan kemudahan pembiayaan yang disusun semula dan/atau distruktur semula yang telah diluluskan pada 1 Mac 2020 dan seterusnya adalah layak). Pembiayaan tidak boleh digunakan untuk pembiayaan semula kemudahan sedia ada yang diberikan oleh bank yang sama atau lain-lain bank
 • Tersedia sehingga penggunaan penuh had skim sehingga RM30.0 bilion
 • Amaun pembiayaan maksimum ialah RM20.0 juta. Had pembiayaan adalah tertakluk kepada had kumpulan agregat tidak melebihi RM50.0 juta untuk semua skim jaminan SJPP, termasuk pembiayaan ini (Bagi PGGS-i, kumpulan ditakrifkan sebagai syarikat di bawah kumpulan yang sama melalui pegangan saham (memegang 50% atau lebih), pengarah (memberikan jaminan), penjamin yang berkaitan, dan termasuk Pihak Berkaitan)
 • Tempoh pembiayaan adalah tertakluk kepada tujuan pembiayaan. Bagi Pembiayaan Baru, tempohnya adalah sehingga 10 tahun. Untuk Penstrukturan Semula dan Penyusunan Semula, tempohnya adalah sehingga 3 tahun. Untuk Modal Kerja Tambahan, tempohnya adalah sehingga 10 tahun
 • Fi jaminan perlu dibayar terlebih dahulu dan tertakluk kepada tujuan pembiayaan

Nota: Tertakluk pada terma dan syarat.